DADES_USU

TANCA_SESSIO

  • Sol·licitud d'admissió

Breadcrumb

Wizard

Current Progress

  • Dades sol·licitant
  • Dades personals alumne/a
  • Preferències i qüestionari
  • Documents i confirmació

Dades identificatives del sol·licitant

Entitat

Dades postals

Dades de contacte

Protecció de dades

Informació bàsica sobre protecció de dades:

Responsable del tractament:Direcció General d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa (Via Augusta, 202-226, 08021, Barcelona; dgafce.educacio@gencat.cat).
Finalitat: Tramitar i resoldre els processos d'admissió dels alumnes en els centres educatius sufragats amb fons públics.
Drets: Podeu a accedir a les vostres dades, rectificar-les, suprimir-les, oposar-vos-en al tractament (motivant-ho) i sol·licitar-ne la limitació.
Consulta i verificació de dades: El Departament d'Educació està facultat per consultar de forma electrònica les dades que heu aportat i per comprovar que compliu les condicions requerides i no cal que presenteu cap documentació. Es consultarà: DNI i, si escau, padró, grau de discapacitat, família nombrosa, família monoparental i la targeta sanitària individual.
M'oposo que es consultin les meves dades telemàticament i, per això, aporto tots els documents.
Informació addicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades al web http://ensenyament.gencat.cat/ca/Detall/preinscripcio-alumnes
<b>Padró*:</b><br>Declaro que he informat la resta de membres de la meva unitat de conviv&#xE8;ncia que el Departament d&#x27;Educaci&#xF3; podr&#xE0; consultar les dades d&#x27;empadronament del domicili consignat a la sol&#xB7;licitud, els quals donen el consentiment per fer aquesta consulta. Tamb&#xE9; declaro que els he facilitat la informaci&#xF3; sobre el tractament de dades personals.
<b>Grau de discapacitat*:</b><br>Declaro que disposo de la documentaci&#xF3; que acredita el grau de discapacitat manifestat.
*En cas que les persones de la vostra unitat de convivència s'hagin oposat que el Departament d'Educació consulti el padró heu d'aportar el document: padró.
*En cas que la persona amb discapacitat declarada a la sol·licitud s'oposi que el Departament consulti el seu grau de discapacitat, heu d'aportar el document: reconeixement grau discapacitat.

PeuPagina