DADES_USU

TANCA_SESSIO

  • Sol·licitud d'admissió

Breadcrumb

Wizard

Current Progress

  • Dades sol·licitant
  • Dades personals alumne/a
  • Preferències i qüestionari
  • Documents i confirmació

Dades personals de l'alumne/a

Dades identificatives de l'alumne/a

TIPUSDOCUMENT

DP_NOU_ALUMNE

Alumnes amb: retard en el desenvolupament, discapacitat, trastorn de l'espectre autista, trastorn greu de la conducta, trastorn mental greu o malalties degeneratives greus i minoritàries
Alumne/a en situacions socioeconòmiques o socioculturals desfavorables
Alta capacitat:
Alumne/a menor d'edat emancipat/ada judicialment:
Alumne/a amb tutor/a legal tot i ser major d'edat:

Dades postals

Espanya

Dades de contacte a efectes de la sol·licitud d'admissió

Dades del pare/mare o tutor [1]

Entitat:

Missatges

* Camps Obligatoris