Més informació [ Selecció | Llista d'activitats | Detall d'activitat

 
2010601201   Projecte FET en l'àmbit de la lectura
2017-2018   Seminari d'equips de centre. Educació Infantil-Primària
  
   19/10/2017 - 17/5/2018 (30 hores) de 16:45h a 18:45h
   CRP de l'Alt Penedès
   Europa, 28 (Vilafranca del Penedès) 
  
  
Inscripció   12/09/2017 - 26/09/2017 . Activitat restringida
  
Persones destinatàries   Centres que formin part del projecte FET de lectura.
Equip impulsor: Una o dues persones per centre, una d'elles de l'equip directiu.
  
Requisits de certificació   - Assistència a un mínim del 80% de les hores presencials de la formació.
- Tenir una avaluació positiva de les activitats de participació i de les tasques encomanades.
- Haver complimentat el qüestionari de satisfacció.
  
Descripció   El Projecte FET (Fer una escola per a tothom) és un sistema d'intervenció a nivell d'escola per respondre les necessitats de TOTS els alumnes. A través d'una proposta sistèmica, preventiva, universal i educativa, fomentada en una sòlida base científica, pretén estructurar un model d'intervenció que capaciti els centres en l'organització de l'ensenyament i de l'avaluació d'aquells components que es consideren bàsics per a l'aprenentatge de la lectura.
  
Objectius   · Propiciar l'expertesa de l'equip impulsor en l'aprenentatge de la lectura des d'una perspectiva sistèmica, aprofundint en els components bàsics, en la seva avaluació, interpretació dels resultats i en la intervenció.
· Transferir el coneixement per part de l'equip impulsor al conjunt del professorat del seu centre.
  
Continguts   · Components lectura
· Avaluació dels components.
· Intervenció en els tres nivells.
  
Formador/a   Ascen Díez de Ulzurrun Pausas, Pep Martí Olivella i Esther Oliver Casado
  
Organització   Servei Educatiu Alt Penedès
  
E-mail   crp-altpenedes@xtec.cat
  
Calendari  
 Sessió 1   dijous   19/10/2017   -   - 
 Sessió 2   dijous   30/11/2017   -   - 
 Sessió 3   dijous   11/01/2018   -   - 
 Sessió 4   dijous   22/02/2018   -   - 
 Sessió 5   dijous   22/03/2018   -   - 
 Sessió 6   dijous   26/04/2018   -   - 
 Sessió 7   dijous   17/05/2018   -   - 
  


Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació
Pla de formació permanent