Més informació [ Selecció | Llista d'activitats | Detall d'activitat

 
REC1883213   Metodologia de la intervenció i estratègies per a l'atenció a l'alumnat sord
2022-2023   Curs telemàtic (en línia asíncron). Internivells: Ed. Primària-Secundària-Formació Profess.
  
   1/7/2023 - 31/7/2023 (80 hores) de h a h
   VT Curs a distància
   _ (A distància) 
  
Format   En línia
Sincronicitat    Asíncron
Organització   Associació d'Usuaris i Estudiants de Llengua de Signes
  
  
  
Tipus activitat   8ES Metodologia de la intervenció i estratègies per a l'atenció a l'alumnat sord
  
Inscripció   01/09/2022 - 01/07/2023
  
Cost matrícula (Euros)   100
  
Descripció i   Metodologia:   Curs sobre els aspectes psicosocials i educatius de l’alumnat sord, per a millorar-hi la intervenció docent i la pràctica educativa. El coneixement d’aquests aspectes ens permet reflexionar sobre la metodologia de la intervenció docent i ens aporta una nova visió sobre quines han de ser les estratègies i recursos a utilitzar a l'aula quan tenim algun alumne/a amb alguna dificultat auditiva que li impedeix seguir el ritme dels aprenentatges.

Difusió: pagina web d'AUELS, xarxes socials i altres entitats col·laboradors

Metodologia:

- Metodologia online sobre la plataforma Moodle.
- Avaluació continuada mitjançant les activitats d'aprenentatge i els fòrums virtuals..
- Tutorització en línia.
- Orientació del procés d'aprenentatge al llarg de tot el curs.
Atenció personalitzada de consultes.

En un campus virtual a la plataforma Moodle, cada participant entra amb el seu nom d'usuari/ària i contrasenya.
​​
El mòdul té com a objectiu preparar els entorns d'aprenentatge de les persones inscrites, on es realitzarà el curs, així com que els participants es presentin al grup.

  
Objectius   - Conèixer els trets psicosocials i psicoeducatius propis de l’alumnat sord per a poder-hi intervenir educativament de forma eficaç.

- Reflexionar sobre la realitat socioeducativa des del punt de vista de la persona sorda per a generar l’empatia suficient per a poder gestionar el procés educatiu de manera accessible per a l’alumnat sord.

- Adquirir la capacitat de generar recursos i estratègies adaptats i adequats a l’alumnat sord.
  
Continguts   MÒDUL 1: La divergència entre llengua oral i llengua de signes.

-Història de la controvèrsia llengua oral vs llengua de signes.
-Pares i mares oients amb fill sord.
-La comunicació oral. La llengua oral.
-La comunicació en Llengua de Signes. La Llengua de Signes.
-La Lectura Labial.
-El Sistema Bimodal.
-Tècniques de suport a la llengua oral.

MÒDUL 2: 10 Punts bàsics sobre les persones sordes.

-L’ Audisme
-La societat oient no coneix la Comunitat Sorda.
-La Comunitat Sorda.
-Els fills sords de pares oïdors.
-Conceptes: Sord, Mut i Sordmut.
-La Sordesa i els avenços científics i tecnològics.
-La identitat Sorda.
-L’adquisició primerenca de la Llengua de Signes.
-La Llengua de Signes suma.
-Sistema Bimodal
-Imatges per a comentar.

MÒDUL 3: Anàlisi de fragments de llibres relacionats amb les persones sordes.

Lectures proposades.
-How deaf children learn. Diversos autors.
-El grito de la Gaviota. Emmanuelle Laborit.
-Háblame a los ojos. Pepita Cedillo Vicente.
-La nena que no deia hola. Inma Codorniu.

MÒDUL 4: Models educatius aplicats per a l'educació dels infants sords a les escoles de diferents zones del món.

-Introducció conceptual.
-Tipologia d’escoles que trobem a Catalunya.
-Tipologia d’escoles a la resta de l’Estat Espanyol.
-Situació de la llengua de signes en el marc educatiu europeu.
-L’educació especial a EEUU.
  
Observacions   En acabar la formació, es demanarà a les persones participants respondre a un qüestionari de satisfacció sobre l'activitat formativa.
  
Avaluació   Avaluació continuada tant de la part teòrica com de la pràctica de la Llengua de Signes, la qual inclou:

•Realització del 100% de les activitats proposades.
•Valoració positiva de les activitats presentades.
•Participació activa i positiva en el fòrum grupal del curs.

Observació:

En acabar la formació, es demanarà a les persones participants respondre a un qüestionari de satisfacció sobre l'activitat formativa.
  
Requisits de  certificació   •Realització del 100% de les activitats proposades.

•Valoració positiva de les activitats presentades.

•Participació activa i positiva en el fòrum grupal del curs.
  
Persones  destinatàries   Professionals de l'àmbit educatiu i formatiu, de qualsevol nivell.

  
E-mail   auels.formacio@gmail.com
  
  


Activitat reconeguda en resolució de data 14/12/2022 pel Departament d'Educació en virtut de l'Ordre ENS/248/2012 (DOGC 6205 de 3 de setembre de 2012).