Més informació [ Selecció | Llista d'activitats | Detall d'activitat

 
REC0050429   El docent coach. Noves pràctiques a l'aula.
2022-2023   Curs. Internivells: Ed. Infantil-Primària-Secundària
  
   10/7/2023 - 14/7/2023 (30 hores) de 8:30h a 14:30h
   EU Facultat de Ciències de l'Educació - UAB
   Campus UAB Bellaterra, Edifici G (Cerdanyola del Vallès) 
  
Format   Presencial
Organització   Associació de mestres Alexandre Galí
  
  
  
  
Cost matrícula (Euros)   75
  
Descripció i   Metodologia:   El Coaching educatiu esdevé un posicionament, una manera d’acompanyar, que des de l’escolta, la pregunta i el diàleg, busca que les persones trobin per elles mateixes les respostes i accions necessàries per assolir els seus objectius. Aquesta formació té com a finalitat oferir eines i recursos per desenvolupar, tot incorporant principis del coaching educatiu, habilitats i competències emocionals tant dels docents com de l’alumnat.
  
Objectius   -Aportar eines per resoldre conflictes i gestionar positivament al grup classe utilitzant principis del coaching educatiu.
-Oferir recursos per treballar competències i habilitats relacionals i emocionals amb l’alumnat.
-Contribuir en la millora de les competències i habilitats del docent (emocionals, comunicació, lideratge ) i que aquestes tinguin una incidència positiva en l’entorn educatiu.
-Facilitar espais per a que cada docent pugui incidir en el seu propi creixement professional i personal.
-Disposar d’eines per millorar la cohesió de grup i el vincle.Contribuir en la millora de les competències i habilitats del docent coach (emocionals, comunicació, lideratge ) i que aquestes tinguin una incidència positiva en l’entorn educatiu.
Facilitar espais per a que cada docent pugui incidir en el seu propi creixement professional i personal.
  
Continguts   - Coaching educatiu.
- Eines del coaching aplicades a la pràctica docent : Escolta activa, rapport, preguntes poderoses, feedback, roda de la vida,model Grow, objectius Smart, plans d’acció, creences potenciadores, valors, vinculació i resiliència.
- Competències i habilitats del docent-coach:
Emocionals.
Comunicació.
Lideratge.
Mindfulness
Eutonia
  
Formador/a   Ivan Aquilera Vegas
  
Avaluació   Avaluació de l'aprofitament del curs per parts dels assistents:

- Identificació d’àrees d’èxit i àrees de millora pròpies de cada docent
- Creació d’un pla d’acció específic per la optimització de la tasca docent.
- Fer una carpeta d'aprenentatge per tal de recollir els aspectes més destacables del curs aplicables a la realitat educativa de cada docent..
- Participació activa en diferents dinàmiques de coaching educatiu i en el seu posterior debat i reflexió.


Avaluació del grau de satisfacció dels assistents:

- L’últim dia del curs, tant els alumnes com els formadors omplen una enquesta de satisfacció on valoren diferents aspectes (valoració del formador, objectius i continguts aplicables a la pràctica docent, metodologia emprada, proposta d'altres cursos per properes edicions, valoració de l'organització en general de l'Escola d'Estiu). Aquestes enquestes de satisfacció serveixen tant als formadors com a la propia organització per continuar millorant en properes edicions.
  
Requisits de  certificació   - Haver realitzat un mínim del 80% d'hores del curs.
- Haver realitzat satisfactòriament les tasques d'aprofitament esmentades anteriorment.
- Haver realitzat el pagament del curs.
  
E-mail   eestiuvallesoccidental@gmail.com
  
  


Activitat reconeguda en resolució de data 17/05/2023 pel Departament d'Educació en virtut de l'Ordre ENS/248/2012 (DOGC 6205 de 3 de setembre de 2012).