Més informació [ Selecció | Llista d'activitats | Detall d'activitat

 
REC0110429   Metodologies innovadores pel nou paradigma educatiu: el treball globalitzat.
2020-2021   Curs telemàtic (en línia asíncron). Secundària Obligatòria i batxillerat
  
   5/7/2021 - 18/7/2021 (30 hores) de h a h
   VT Curs a distància
   _ (A distància) 
  
  
Inscripció   01/09/2020 - 05/07/2021
  
  
Descripció   Cada vegada més les escoles i instituts catalans estan incorporant i normalitzant el treball globalitzat. Malgrat aquest rumb del nou paradigma educatiu encara hi ha una certa confusió conceptual entre treball per projectes, treball globalitzat, aprenentatge basat en problemes (ABP) i altres conceptes afins. L’esperit de totes aquestes metodologies és el de la transversalitat dels coneixements i competències sota un mateix paraigua pedagògic i des d’un plantejament de l'aprenentatge significatiu que posa l’alumnat en el centre de l’acció educativa.

Horari presencia teòric:
•De dilluns a dijous de 9:00 a 10:30h, i d’11:00 a 12:00h. 2h 30’ diàries excepte divendres 9 i divendres 16. Total presencial: 20h.
Horari no presencial:
•10h pel disseny del propi projecte. Total no presencial: 10h.
Total hores del curs: 30h.

Plataforma
Entorn G-suite:
 Google meet
 Google classroom
 Google sites
 Google drive
  
Objectius   1. Conèixer els orígens històrics i les bases pedagògiques del treball globalitzat.
2. Contrastar els aprenentatges previs en relació a l’efectivitat educativa del treball globalitzat amb les evidències existents.
3. Aprendre a programar amb mirada globalitzada aprofitant el currículum existent.
4. Aprendre d’exemples existents de projectes educatius amb mirada globalitzada.
5. Conèixer com implementar el treball globalitzat en un centre educatiu des de diferents àmbits i àrees de coneixement.
6. Crear un projecte globalitzat per ser aplicat el curs 2021-2022.
  
Continguts   1. Marc teòric del treball globalitzat: origen i base pedagògica, conceptes relacionats i desambigüació conceptual i evidències d'aprenentatge.
2. Programar des d’una mirada globalitzada. L’encaix de la metodologia globalitzadora i el currículum.
3. Exemples de treball globalitzat.
4. El treball globalitzat en un centre educatiu. Implementació, grup impulsor, estructura i aplicació.
5. Creació d’un projecte globalitzat realitzable.
  
Observacions   Activitat de l'Escola d'Estiu del Vallès Occidental. Cal fer pagament.
  
Formador/a   Carles Codina Verdaguer
  
Organització   Associació de mestres Alexandre Galí
  
E-mail   eestiuvallesoccidental@gmail.com
  


Activitat reconeguda en resolució de data 19/05/2021 pel Departament d'Educació en virtut de l'Ordre ENS/248/2012 (DOGC 6205 de 3 de setembre de 2012).