Més informació [ Llista d'activitats | Detall d'activitat

 
3040281304   (Re)pensem-nos a l'aula
2019-2020   Formació interna de centre. Secundària Obligatòria i batxillerat
  
   30/10/2019 - 13/5/2020 (30 hores) de 15:30h a 17:30h
   INS Santa Coloma de Cervelló
   c. Esquirol, 9 (Santa Coloma de Cervelló) 
  
  
Inscripció   01/09/2019 - 30/10/2019 . Activitat restringida
  
Persones destinatàries   Tot el claustre
  
Requisits de certificació   - Assistència a un mínim del 80% de les hores presencials de formació.
- Avaluació positiva de les tasques individuals i grupals en relació a l’aprofitament i la transferència immediata.
  
Descripció   L’institut Montpedrós, per tal de resoldre les necessitats formatives detectades en l’elaboració del projecte de direcció 19-23, proposa un assessorament al professorat del centre en forma de
formació per a tot el claustre en tres aspectes clau configurats al objectius 1 i 2 del PEC del centre (tendir a la millora dels resultats educatius i potenciar la cohesió social) i al primer
objectiu del projecte de direcció (millorar els resultats educatius iniciant un procés de transformació pedagògica).
Es tracta d’un assessorament en inclusió, especialment en l’atenció a la diversitat dins de l’aula i amb grups heterogenis), en metodologies d’aprenentatge i en lideratge i gestió d’aula.
  
Objectius   Aprendre a atendre l’alumnat amb dificultats d’aprenentatge en un grup heterogeni.
● Aprendre a atendre l’alumnat d’excel·lència acadèmica dins d’un grup heterogeni.
● Implementar metodologies actives d’aprenentatge: classe invertida, gamificació, jocs de
rol, pensament visual, ABP...
● Conèixer metodologies d’aprenentatge on l’aprenent sigui el protagonista i regulador del
procés d’aprenentatge.
● Aprendre a entendre’ns els docents com a facilitadors de l’aprenentatge
● Afavorir un clima de treball positiu
● Aprendre estratègies de gestió emocional
● Promoure el respecte
● Millorar les relacions interpersonals, intrapersonals (amb un mateix) i apersonals (amb
la matèria, els objectius de treball, les tasques...)
  
Continguts   ● Educació inclusiva
● Metodologies inclusives
● Metodologies actives
● Lideratge d’aula
● Relacions interpersonals, intrapersonals i apersonals
● Educació des de l’emoció
  
Formador/a   Juan Antonio Delgado / Sergio Martin
  
Organització   Servei Educatiu Baix Llobregat III
  
E-mail   a8930033@xtec.cat
  
Calendari  
 Sessió 1   dimecres   30/10/2019   1530   1730 
 Sessió 2   dimecres   27/11/2019   1530   1730 
 Sessió 3   dimecres   08/01/2020   1530   1730 
 Sessió 4   dimecres   15/01/2020   1530   1730 
 Sessió 5   dimecres   26/02/2020   1530   1830 
 Sessió 6   dimecres   11/03/2020   1530   1730 
 Sessió 7   dimecres   15/04/2020   1530   1830 
 Sessió 8   dimecres   06/05/2020   1530   1730 
 Sessió 9   dimecres   13/05/2020   1530   1730 
  


Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació
Pla de formació permanent