Més informació [ Llista d'activitats | Detall d'activitat

 
0002380600   La mediació lingüística a les Escoles Oficials d'Idiomes
2019-2020   Curs. Professorat d'ensenyaments d'idiomes
  
   20/11/2019 - 27/11/2019 (15 hores) de h a h
   EOI de Viladecans
   c. Mare de Déu de Montserrat, 132 bxos. (Viladecans) 
  
  
Inscripció   12/09/2019 - 27/09/2019
  
Requisits de certificació   - Assistència a les sessions presencials
- Treball individual. Les hores no presencials es dedicaran a la lectura d’articles sobre el tema i al disseny de materials. Els professors hauran de preparar, a partir de les sessions presencials i de la lectura específica d’alguns articles, algunes activitats que requereixin mediació.
  
Descripció   Formació interna de centre organitzada per l'EOI de Barcelona-Drassanes, adreçada al seu professorat.
  
Objectius   - Fer aflorar les creences sobre el rol del professor per facilitar l’aprenentatge.
- Contrastar les creences i pràctiques amb la teoria sobre mediació lingüística.
- Indagar en el concepte de mediació lingüística i els diferents instruments docents facilitadors de l’aprenentatge.
- Reflexionar sobre els criteris per a avaluar la mediació i la seva aplicació
- Elaborar un pla d’acció que concreti propostes d’acció mediadora a l’aula basat en l’experimentació
  
Continguts   - Introducció: la mediació lingüística, la mediació al nou currículum, la mediació a l'aula, la docència i l’avaluació de la mediació
- Lectura de bibliografia relacionada amb el tema objecte d’estudi (la mediació lingüística)
- Revisió d’activitats i anàlisi
- Disseny de materials i activitats d’aula per crear situacions de mediació
- L’avaluació de la mediació: descriptors i aplicació de criteris
- Formulació de conclusions en forma de propostes de millora de la docència
  
Organització   Servei d'Ordenació de la Formació Professional Inicial
  
E-mail   idiomes.ensenyament@gencat.cat
  


Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació
Pla de formació permanent