Més informació [ Llista d'activitats | Detall d'activitat

 
0000170600   Formació inicial sobre les proves de certificació d'EOI
2019-2020   Curs. Professorat d'ensenyaments d'idiomes
  
   12/11/2019 - 28/11/2019 (20 hores) de 9:30h a 12:30h
   EOI Badalona
   av. Marquès de Montroig, 237 (Badalona) 
  
  
Inscripció   12/09/2019 - 27/09/2019
  
Requisits de certificació   - Assistència a les sessions presencials
- Avaluació, per part de la persona formadora, de tasques i activitats relacionades amb les proves de certificació d’EOI a través de la plataforma Moodle, de Google docs i d’altres entorns virtuals segons escaigui.
  
Descripció   Professors en actiu de cicles formatius, ESO i batxillerat dels centres seleccionats per formar part del Programa experimental de suport a la certificació dels coneixements de llengües estrangeres en determinats ensenyaments.

• Estar en actiu en un dels centres seleccionats per formar part del Programa experimental de suport a la certificació dels coneixements de llengües estrangeres en determinats ensenyaments.
• No haver assistit al mateix curs durant els cursos acadèmics 2017-2018 o 2018-2019.
  
Objectius   - Presentar les proves de certificació d’escoles oficials d’idiomes (EOI) al professorat de cicles formatius, ESO i batxillerat per tal d’incentivar la certificació oficial en llengües estrangeres de l’alumnat d’aquests ensenyaments.
- Familiaritzar el professorat assistent amb els nivells del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües (MECR) i establir les correspondències amb els nivells de certificació intermedi B1 i intermedi B2 de les EOI pel que fa als objectius generals i de cada destresa.
- Identificar i exercitar els diferents tipus d’estratègies de redacció i producció per tal de dissenyar activitats vàlides per a la pràctica d’aquestes estratègies.
- Analitzar el tipus de tasca que es proposa per a cada destresa en les proves de certificació i elaborar materials per utilitzar a l’aula que serveixin per familiaritzar l’alumnat amb les tasques de les proves que hauran de realitzar.
  
Continguts   Bloc 1: LES ESCOLES OFICIALS D’IDIOMES
• Les EOI a Catalunya: idiomes, ordenació, nivells i equivalències
• El currículum de les EOI
• Els nivells del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües (MECR)
• Correspondència dels nivells del MECR amb els nivells de certificació intermedi B1 i intermedi B2 de les EOI (objectius i destreses)
• Les proves de certificació d’Escoles Oficials d’Idiomes (EOI)
Bloc 2: LES HABILITATS RECEPTIVES
• Els nivells del MECR en relació amb les destreses de comprensió
• Tipus d’estratègies de comprensió oral i escrita
• L’ús de la llengua: creences, anàlisi i disseny d’activitats
• Anàlisi i disseny d’activitats per a la pràctica de les habilitats receptives
Bloc 3: LES HABILITATS PRODUCTIVES
• Els nivells del MECR en relació amb les destreses de producció
• Tipus d’estratègies d’expressió oral i escrita
• La mediació oral i escrita
• Anàlisi i disseny d’activitats per a la pràctica de les habilitats productives
• Criteris d’avaluació de l’EIE, de l’EIO i de la mediació
  
Organització   Servei d'Ordenació de la Formació Professional Inicial
  
E-mail   idiomes.ensenyament@gencat.cat
  
Calendari  
 Sessió 1   dimarts   12/11/2019   0930   1230 
 Sessió 2   dijous   14/11/2019   0930   1330 
 Sessió 3   dimarts   26/11/2019   0930   1330 
 Sessió 4   dijous   28/11/2019   0930   1330 
  


Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació
Pla de formació permanent