Més informació [ Llista d'activitats | Detall d'activitat

 
9000200935   Voltem pel món
2017-2018   Seminari telemàtic. Primària-Secundària
  
   28/11/2017 - 18/5/2018 (30 hores) de 11:00h a h
   VT Curs a distància
   _ (A distància) 
  
  
Inscripció   12/09/2017 - 26/09/2017
  
Requisits de certificació   Realització del 80% de les tasques proposades amb els alumnes.
Participació activa en els fòrums
Es demanarà complimentar un qüestionari de satisfacció.
  
Descripció   “Voltem pel món" és una activitat col·laborativa en la qual participen docents i alumnes nouvinguts de diferents centres. Les activitats que es proposen es basen en la lectura de textos adaptats al nivell de competència lingüística dels alumnes i en la interacció, a partir de recursos digitals.

L’activitat va adreçada a l’alumnat d’origen estranger amb un nivell de llengua suficient per accedir a les activitats proposades i per ampliar-ne el contingut.
  
Objectius   - Pel que fa a les competències lingüística i audiovisual i d’aprenentatge autònom:

Interpretar textos orals, escrits i audiovisuals de diferents tipologies de manera participativa.
Produir textos orals, escrits i audiovisuals de tipologia diversa a partir de models.
Aplicar estratègies de mediació entre diferents llengües com a estratègia per a la resolució d’activitats.
Treballar continguts associats a la dimensió literària (anàlisi dels personatges, de l’espai, del temps…).
Treballar temes associats al contingut del text (mitjans de transport, geografia, coneixement de diverses cultures…).

- Pel que fa a la participació a l'aula virtual:

Usar la llengua en entorns col·laboratius amb el registre adequat.
Dialogar entre iguals mitjançant la xarxa i conèixer altres persones que estan vivint situacions personals i escolars similars.
Intercanviar informacions i materials diversos (fotos, textos, presentacions digitals, enllaços a pàgines web interessants...).
Aprendre a fer cerques (guiades).
Dur a terme projectes de manera col·laborativa.
Utilitzar les TAC en el desenvolupament de tasques comunicatives i cooperatives.
  
Continguts   Tipologies textuals diverses
  
Observacions   Projecte adreçat a l'alumnat nouvingut del cicle superior de primària i de l'ESO.

organització Àrea TAC i SIAL (Departament d'Ensenyament)
  
Organització   Departament d'Ensenyament
  
E-mail   formaciotac@xtec.cat
  
Calendari  
 Sessió 1   dimarts   28/11/2017   1000   1100 
 Sessió 2   -   -   -    
 Sessió 3   -   -   -    
 Sessió 4   -   -   -    
 Sessió 5   -   -   -    
 Sessió 6   -   -   -    
 Sessió 7   -   -   -    
 Sessió 8   -   -   -    
 Sessió 9   -   -   -    
 Sessió 10   divendres   18/05/2018   1000   1100 
  


Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació
Pla de formació permanent