Més informació [ Llista d'activitats | Detall d'activitat

 
3000110542   Avancem cap al Tractament Integrat de Llengües (primer any)
2019-2020   Assessorament. Internivells: Educació Infantil-Primària-Secundària
  
   23/9/2019 - 26/6/2020 (30 hores) de 16:00h a 18:00h
   INS Bernat el Ferrer
   c. Ntra. Sra. de Lourdes, 34 (Molins de Rei) 
  
  
Inscripció   01/09/2019 - 23/09/2019 . Activitat restringida
  
Persones destinatàries   Primària - Secundària obligatòria - Batxillerat
  
Requisits de certificació   . Assistència a un mínim del 80% de les hores presencials de formació.
. Avaluació positiva de les tasques individuals i grupals en relació amb l’aprofitament i la transferència immediata. D’acord amb el document de valoració final del centre i l’informe de seguiment dels serveis educatius amb el vistiplau de l’inspector/a del centre.
  
Descripció   Formació de primer any del programa AVANCEM

  
Objectius   . Ajudar els centres a visualitzar la relació existent entre les diferents metodologies didàctiques per a l’ensenyament de les llengües i la seva relació amb els programes o accions del Departament que les despleguen (Aprenentatge Integrat de Llengua i Continguts, Immersió Lingüística, Tractament Integrat de Llengües, Pràctica reflexiva, etc.).
. Formar i/o assessorar els docents per al desenvolupament de de seqüències didàctiques i introduir-los al desenvolupament de projectes de comunicació integrats.
. Impulsar i orientar la cooperació entre els docents de llengua, i entre aquests i els docents de matèria no lingüística per a un ensenyament coherent i rendible dels continguts lingüístics.
  
Continguts   . Plurilingüisme, multilingüisme i competència plurilingüe
. Competència lingüística i comunicativa i competència plurilingüe
. L’ús de la llengua: ús comunicatiu i ús reflexiu
. Les estratègies de transferència interlingüística i la seva explotació didàctica
. El text com a unitat bàsica de treball a l’aula
. La seqüència didàctica: Trets específics i criteris per al seu disseny i implantació
. Introducció als Projectes de comunicació integrats

  
Observacions   Les dates es concretaran per a cadascun dels centres.
Activitat passada a format virtual, instrucció 3/2020 de 13 de març. COVID19
  
Formador/a   Anna Lorente
  
Organització   Servei de Llengües Estrangeres i d'Origen
  
E-mail   dtbaix@xtec.cat
  
Calendari  
 Sessió 1   dilluns   23/09/2019   1600   1800 
 Sessió 2   dimecres   13/11/2019   -   - 
 Sessió 3   diumenge   27/11/2901   -   - 
 Sessió 4   dimecres   15/01/2020   -   - 
 Sessió 5   dimecres   29/01/2020   -   - 
 Sessió 6   dimecres   12/02/2020   -   - 
 Sessió 7   dimecres   15/04/2020   -   - 
 Sessió 8   divendres   26/06/2020   1600   1800 
  


Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació
Pla de formació permanent