Més informació [ Llista d'activitats | Detall d'activitat

 
3000020542   Formació del professorat del programa Generació Plurilingüe (GEP) CLIL 2 any
2019-2020   Curs d'equips de centre. Internivells: Educació Infantil-Primària-Secundària
  
   8/10/2019 - 29/5/2020 (45 hores) de 9:30h a 13:30h
   EOI de Cornellà de Llobregat
   c. Ignasi Iglésias, 7 (Cornellà de Llobregat) 
  
  
Accessos   Veure Plànol
Inscripció   12/09/2019 - 27/09/2019 . Activitat restringida
  
Persones destinatàries   Professorat dels centres de primària, secundària obligatòria, batxillerat i Formació professional inicial participants en el GEP
  
Requisits de certificació   . Assistència a un mínim del 80% de les hores presencials de formació.
. Avaluació positiva de les tasques individuals i/o grupals en relació amb l’aprofitament i transferència immediata.
. D’acord amb el document de valoració final del centre i l’informe de seguiment dels serveis educatius amb el vistiplau de l’inspector/a del centre.
  
Descripció   Formació per al professorat dels centres participants en el programa Generació Plurilingüe (GEP)
  
Objectius   . Aprofundir en l'enfocament AICLE
. Capacitar els docents per elaborar i implementar projectes competencials en anglès en matèries i àrees no lingüístiques, tot integrant-hi les TIC.
  
Continguts   . Aprenentatge Integrat de Llengua i Continguts (AICLE)
. L'aprenentatge per projectes (PBL).
. La planificació a l'aula AICLE.
. Aprendre a parlar a l'aula AICLE. Estratègies de suport a la llengua.
. La implementació d'un projecte AICLE. La competència internacional.
- El disseny d'un projecte AICLE.
  
Observacions   curs semipresencial
Per als docents implicats en aquest pla específic: la participació no computa a efectes de limitació d'hores de formació.
Activitat passada a format virtual, instrucció 3/2020 de 13 de març. COVID19
  
Organització   Servei de Llengües Estrangeres i d'Origen
  
E-mail   dtbaix@xtec.cat
  
Calendari  
 Sessió 1   dimarts   08/10/2019   0930   1330 
 Sessió 2   dimarts   29/10/2019   0930   1330 
 Sessió 3   dimarts   12/11/2019   0930   1330 
 Sessió 4   dimarts   26/11/2019   0930   1330 
 Sessió 5   dimarts   10/12/2019   0930   1330 
 Sessió 6   dimarts   21/01/2020   0930   1330 
 Sessió 7   dimarts   04/02/2020   0930   1330 
 Sessió 8   divendres   29/05/2020   0930   1330 
  


Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació
Pla de formació permanent