Més informació [ Llista d'activitats | Detall d'activitat

 
2010990541   Servei Comunitari. Grup de treball de Servei Comunitari
2018-2019   Grup de treball. Secundària Obligatòria
  
   22/10/2018 - 18/2/2019 (30 hores) de 17:00h a 20:00h
   CRP de l'Alt Penedès
   Europa, 28 (Vilafranca del Penedès) 
   15 hores semipresencials
  
Inscripció   12/09/2018 - 26/09/2018
  
Persones destinatàries   Professorat de Secundària.
Els referents de Servei Comunitari dels centres.
El referent del Servei Educatiu que coordina el PEE
  
Requisits de certificació   - Assistència a un mínim del 80% de les hores presencials de formació.
- Avaluació positiva de les tasques individuals i/o grupals en relació amb l'aprofitament i transferència immediata.
  
Descripció   Formació inicial per als centres de ssecundària i entitats col·laboradores en projectes de Servei comunitari.
  
Objectius   - Conèixer els conceptes bàsics i els objectius del Servei comunitari, els seus fonaments i el seu valor educatiu.
- Conèixer les tasques i els rols de tots els agents que participen en un projecte: equips directius, professorat, serveis educatius, entitats i administració local.
- Vincular el Servei comunitari amb el currículum.
- Identificar pràctiques de referència.
- Planificar i dissenyar projectes de servei comunitari.
- Reflexionar sobre el valor del Servei comunitari com a agent d’innovació educativa.
-Detectar les necessitats del territori.
-Fer el seguiment dels projectes que es desenvolupen en els marcs del PEE i Servei comunitari.
-Compartir la informació i l'expertesa.
-Proporcionar elements pràctics que facilitin el desenvolupament del Servei comunitari.
  
Continguts   - Servei comunitari: concepte i objectius.
- Marc normatiu i de referència.
- Vinculació del Servei comunitari amb el currículum: matèries i competència social i ciutadana.
- Servei comunitari i educació en valors.
- Aprenentatge i Servei comunitari: metodologia.
- Disseny i desenvolupament de projectes.
- Models de referència.
- Intercanvi d'experiències entre les persones assistents.
  
Formador/a   Roderic Villalba
  
Organització   Servei de Suport a la Comunitat Educativa
  
E-mail   crp-altpenedes@xtec.cat
  
Calendari  
 Sessió 1   dilluns   22/10/2018   1700   2000 
 Sessió 2   dilluns   12/11/2018   1700   2000 
 Sessió 3   dilluns   10/12/2018   1700   2000 
 Sessió 4   dilluns   21/01/2019   1700   2000 
 Sessió 5   dilluns   18/02/2019   1700   2000 
  


Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació
Pla de formació permanent