Més informació [ Detall d'activitat

 
REC0343922   Pensament i Religió a l'Àsia Oriental
2019-2020   Curs telemàtic (en línia asíncron). Internivells: Educació Infantil-Primària-Secundària
  
   1/7/2020 - 31/7/2020 (30 hores) de h a h
   VT Curs a distància
   _ (A distància) 
  
  
Inscripció   01/09/2019 - 01/07/2020
  
Cost matrícula (Euros)   60
  
Requisits de certificació   Per tal de certificar el curs, els participants hauran de:
- Superar totes les activitats d'avaluació
- Respondre a l’enquesta de valoració final de l’activitat
  
Descripció   El propòsit d’aquest curs és fer un recorregut antropològic per les principals tradicions espirituals del continent asiàtic i entendre el paper transformador que van tenir en l’antiguitat, així com el rol que encara avui mantenen en unes societats en plena evolució.
L’ésser humà sempre ha buscat una raó de ser al món. Un principi ordenador que respongui a la qüestió fonamental de l’existència. A Àsia aquesta resposta es donà a partir del fenomen religiós en una època de canvis –ara fa mil•lennis– a l’Índia i a la Xina. Les grans tradicions espirituals sinoíndies van modificar per sempre més el mapa de la consciència humana.
L’estudi del pensament i la religió de l’Àsia oriental que emprendrem haurà de ser necessàriament un estudi bàsicament històric. Sobre la base de la història, s’haurà de sostenir com un segon nivell la comprensió de continguts, de les idees, de les significacions. Naturalment, tampoc la base històrica s’entén aïlladament, sense la llum que el segon nivell vessa damunt d’aquesta.
D’altra banda, la història de les idees no és prou intel∙ligible sense el coneixement de la realitat humana que la produeix; és a dir, sense el coneixement de la història dels homes, de les seves formes de vida, d’organització social, dels mitjans materials. Incidentalment haurem de fer referència a aquests aspectes en el curs, quan siguin indispensables. Però l’estudiant que pugui completar el quadre que aquí dibuixarem amb una pintura més completa de la història general de l’Àsia oriental tindrà evidentment un avantatge important.
La conveniència d’un enfocament històric de la nostra matèria es funda en el fet que s’entenen millor els diversos fenòmens culturals quan coneixem la seva gènesi. Per això, àdhuc si el nostre interès es dirigeix a la Xina, Corea o el Japó contemporanis, un coneixement de la història és indispensable. El passat gravita sobre el present d’una manera inevitable. La història no és quelcom simplement passat; és present i actua en el present molt més del que tendim a imaginar.
Però, en el cas dels pobles de l’Àsia oriental, la perspectiva històrica és encara més adequada perquè la visió que ells tenen d’ells mateixos és, més que la de molts altres pobles, molt accentuadament històrica. El passat històric ha estat des de sempre el dipòsit d’on els xinesos han pouat els models, els exemples, les lliçons per a la seva comprensió de l’ordre moral i polític. El sentiment de ser dipositaris d’una herència, de ser una anella en una llarga cadena que ve dels avantpassats i que les generacions venidores continuaran, d’haver de ser jutjat per la història futura, forma part essencial de la mentalitat dels pobles que estudiarem.
No obstant tot això que hem dit, convé que tingueu ben present que l’enfocament propi de l’assignatura no és la història per la història. La intenció final no és de quedar-nos en una relació purament narrativa, en una visió d’una pluralitat de fets en un ordre temporal, les relacions externes de successió, influència, reacció, oposició, etc. El que finalment constitueix l’objectiu de la nostra exposició és el pensament mateix, els sistemes d’idees i la seva comprensió.

La difusió del curs es realitzarà mitjançant campanya de marqueting digital emprant les següents actuacions
- Difusió del curs a través de la pàgina de Facebook de l’Associació
- Publicació del curs en la secció 'Cursos' del Centro de Estudios y Negocios Asiáticos com a Orient x Ponent, associació
- Campanya de Facebook Ads difonent l’activitat i potenciant la inscripció al curs
- Campanya mitjançant Google Ads
- Mailing de difusió de l’activitat a centres i professors
  
Objectius   Després d’haver realitzat el curs, els alumnes haurien de ser capaços del següent:
1. Conèixer i utilitzar adequadament un vocabulari bàsic de termes de les llengües asiàtiques, relatius a les matèries del curs.
2. Situar i relacionar encertadament amb cadascuna de les tradicions espirituals de l’Àsia oriental les principals concepcions morals, religioses i polítiques que s’hi han donat.
3. Formar-se una visió comprensiva de la gènesi i el desenvolupament històric de cadascuna de les tradicions espirituals de l’assignatura.
4. Assolir una certa familiaritat amb textos orientals i amb altres manifestacions de la seva vida espiritual.
5. Cercar una comprensió aprofundida de les doctrines i concepcions estudiades, relacionant-les amb els problemes i les necessitats a què responen.
  
Continguts   Mòdul 1: Fonaments religiosos de l’Àsia oriental
1. Les fonts del nostre coneixement històric
2. La versió tradicional dels orígens de la cultura
3. Ritus i pràctiques religioses de la dinastia Shang
4. Elements ideològics essencials de la cultura Zhou
5. Confuci
6. De Mo Di a les Cent Escoles de Pensament

Mòdul 2: Confucianisme
1. Fonts de l’ensenyament confucià: els Cinc Cànons i els Quatre Llibres
2. Els ru o lletrats confucians en la història de la Xina
3. Evolució del confucianisme antic
4. La crema i la recuperació dels llibres
5. La ideologia oficial dels Han
6. La religió d’estat en la Xina imperial
7. El neoconfucianisme
8. Difusió i presència del confucianisme a Corea i al Japó

Mòdul 3: Taoisme
1. Laozi
2. Zhuangzi
3. El taoisme com a confluència de diversos corrents
4. El taoisme com a religió organitzada
5. Els grans comentaristes del segle III
6. Wei Boyang, Ge Hong i altres personatges
7. Taoisme literari i estètic
8. Religió i rituals taoistes a la Xina contemporània
9. El taoisme a Corea i al Japó

Mòdul 4: Buddhisme
1. El Buddha històric
2. Perfil històric del buddhisme
3. Principis doctrinals
4. El cànon buddhista
5. Xina
6. Xina / Tibet
7. Corea
8. Japó

Mòdul 5: Religions autòctones: el Japó i Corea.
1. El shintoisme japonès
2. Xamanisme o muisme coreà

Mòdul 6: Situació contemporània
1. Les doctrines arribades d’Occident
2. Les noves religions
3. Irrupció de la filosofia occidental en els segles XIX i XX
4. Pensament i religió a l’Àsia oriental avui
  
Formador/a   Carlos Marín Muñoz
  
Organització   Orient x Ponent
  
E-mail   orientxponent@gmail.com
  


Activitat reconeguda en resolució de data 29/05/2020 pel Departament d'Educació en virtut de l'Ordre ENS/248/2012 (DOGC 6205 de 3 de setembre de 2012).