Més informació [ Detall d'activitat

 
REC1403922   Xinès Elemental. Nivell B1.1
2019-2020   Curs telemàtic (en línia asíncron). Internivells: Educació Infantil-Primària-Secundària
  
   1/7/2020 - 31/7/2020 (40 hores) de h a h
   VT Curs a distància
   _ (A distància) 
  
  
Inscripció   01/09/2019 - 01/07/2020
  
Cost matrícula (Euros)   80
  
Requisits de certificació   Per tal de certificar el curs, els participants hauran de:
- Per una banda la realització de totes pràctiques i exercicis que es propossaran durant el curs (mitjançant el campus virtual que l’associació disposa) de manera satisfàctoria
- Respondre a l’enquesta de valoració final de l’activitat
  
Descripció   Xinès Elemental Nivell B1.1 és un curs de 60 hores de llengua que representa el primer pas per assolir un nivell B1 intermig de competències en llengua xinesa.
Xinès Elemental Nivell B1.1 és la primera part dels dos cursos dedicats a l'aprenentatge pràctic de la llengua xinesa dintre del programa de formació de l’Associació Orient x Ponent i està concebut com un curs d’ampliació de la llengua xinesa, en concret, de la varietat estàndard o putonghua (dialecte de Beijing), coneguda popularment com a mandarí. És un curs, per tant, destinat als estudiants que ja tinguin un coneixement bàsic de la llengua (nivell A2) o coneguin un vocabulari de 300 paraules.
La finalitat d'aquest curs és començar a adquirir unes competències lingüístiques elementals que permetin utilitzar l'idioma com a vehicle de comunicació en els diferents àmbits de la vida social dins d'un entorn d'ús d'aquesta llengua. Perquè això es pugui assolir, els diferents materials i activitats del curs integren les habilitats de comprensió i producció bàsiques, tant de la llengua oral com de l'escrita, així com també es desenvolupen tècniques i estratègies per a l'aprenentatge autònom i continu de la llengua.
L'estudi del xinès presenta unes característiques i unes necessitats molt diferents a les llengües més comunes dels països occidentals, tant pel que fa a l'aprenentatge de la llengua parlada, en tractar-se d'una llengua tonal, com de l'escriptura, ja que utilitza un dels sistemes d'escriptura més complexos, però que alhora representa un dels seus principals atractius. L'estudi de qualsevol llengua requereix per part de l'estudiant temps i esforç, i encara més si la distància entre la llengua materna i la d'aprenentatge, en aquest cas el xinès, és major.
És per això que la dedicació i la constància en l'estudi són especialment importants per assolir els objectius desitjats.
El nivell que es pretén assolir en aquest curs té en compte les característiques pròpies de l'estudi de la llengua xinesa i les derivades de l'ensenyament virtual dels idiomes. El nombre de caràcters és d'uns 270, que s'inclouen dins el vocabulari bàsic del curs. El nombre de paraules que apareixen en les deu unitats de què consta el curs és d'unes 470 de vocabulari elemental. Pel que fa a la llengua escrita, es treballarà amb caràcters simplificats.
En les unitats apareix la transcripció al pinyin dels caràcters xinesos. Malgrat això el pinyin és només una eina per a l'aprenentatge dels caràcters, no substitueix el sistema d'escriptura xinès, i per tant es pretén que els estudiants siguin capaços tant de llegir els textos directament en caràcters com d'utilitzar-los per escriure.
Un altre element al qual es dóna especial importància en aquest curs és la pràctica fonètica, ja que és molt important en l'estadi incial d'aprenentatge adquirir una pronunciació correcta, sobretot perquè en cursos posteriors no es posarà un accent tan fort en aquesta qüestió.


La difusió del curs es realitzarà mitjançant campanya de marqueting digital emprant les següents actuacions
- Difusió del curs a través de la pàgina de Facebook de l’Associació
- Publicació del curs en la secció 'Cursos' del Centro de Estudios y Negocios Asiáticos com a Orient x Ponent, associació
- Campanya de Facebook Ads difonent l’activitat i potenciant la inscripció al curs
- Campanya mitjançant Google Ads
- Mailing de difusió de l’activitat a centres i professors
  
Objectius   Els objectius d'aquest curs són:
1. Aprofundir en el coneixement de les estructures bàsiques de la llengua xinesa. L’ ’alumne pot reconèixer i entendre la gramàtica bàsica de la llengua, així com vocabulari simple i quotidià relacionat amb els temes estudiats.

2. Ampliar el vocabulari i el coneixement dels caràcters xinesos (fins aproximadament un total acumulat de 470).

3. Ser capaç d’utilitzar i comprendre amb suficiència el pinyin.

4. Expressar-se utilizant una gamma de temps verbals en passat, present i futur correctament i de forma senzilla.

5. Comprendre a través de l’estudi de la llengua alguns dels usos i convencions socials de la cultura xinesa.

6. Entendre la idea general de la conversa d’un nadiu pel que fa a qüestions sobre un mateix.

7. Intervenir en converses estructurades i simples quan el contingut sigui previsible, concret i directament relacionat amb els tòpics estudiats.

8. Identificar la idea principal d’informacions breus, simples i clares, és necessari per a aconseguir el nivell B1.1.

9. Intercanviar informació quotidiana i limitada.

10. Dominar situacions previsibles quan es viatja.

11. Reconèixer i extreure la informació rellevant de missatges simples per tal de poder respondre’ls adequadament.

12. Trobar, reconèixer i extreure informació específica de textos simples i quotidians.

13. Redactar textos fent servir connectors senzills.

14. Escriure correus electrònics (formals i informals), descripcions, un perfil personal y una redacció.

15. Millorar la pronunciació tan al nivell de sons individuals com el nivell d’entonació.
  
Continguts   Unitat 1
你愿意当我的教练吗?/ Nǐ yuànyì dāng wǒ de jiàoliàn ma? / Vols ser el meu entrenador?
Expressar voluntats amb l’ús de verbs modals

Unitat 2
你们以前来过吗? / Nǐmen yǐqián láiguò ma? / Has estat alguna vegada?
Parlar i preguntar sobre accions pasades. Ús de la partícula auxiliar ‘过’ per indicar accions pasades

Unitat 3
你找到工作了没有?/ Nǐ zhǎodào gōngzuòle méiyǒu? / Has trobat treball?
Parlar sobre situacions hipotètiques i accions de canvi

Unitat 4
我已经是王大伟公司的职员了? / Wǒ yǐjīng shì wángdàwěi gōngsī de zhíyuánle? / Vols treballar a la nostra companyia?
Parlar sobre les decissions a prendre i futures circumstàncies

Unitat 5
我要一个标准间 / Wǒ yào yīgè biāozhǔn jiān / Vull una habitació estàndar
Fer reserves i demanar informació sobre reserves, serveis i preus

Unitat 6
我男朋友很帅吗!/ Wǒ nán péngyǒu hěn shuài ma! / El meu novio és molt guapo!
Parlar i expressar opinions sobre persones. Aprendre l’ús dels comparatius

Unitat 7
我今天给你露一手 / Wǒ jīntiān gěi nǐ lòuyīshǒu / Avui puc presumir
Parlar sobre habilitats i accions que podem realitzar. Parlar sobre qualitats pesonals

Unitat 8
你们工作挺辛苦的 / Nǐmen gōngzuò tǐng xīnkǔ de / Treballeu moltíssim
Parlar sobre accions diaries i horaris laborals. Ús d’enfatitzadors

Unitat 9
那你一定对北京很熟悉了 / Nà nǐ yīdìng duì běijīng hěn shúxīle / A Beijing et trobes mol be
Parlar sobre situacions actuals comparant-les amb accions pasades, comparant-les o expressant graus d’intensitat

Unitat 10
早晨的公园真有意思 / Zǎochén de gōngyuán zhēn yǒuyìsi / El parc al matí és molt interesant
Parlar sobre llocs de la ciutat i quines activitats es poden fer. Parlar sobre coses que ens agrada o no ens agrada fer
  
Formador/a   Zhi Li, Carlos Marín
  
Organització   Orient x Ponent
  
E-mail   orientxponent@gmail.com
  


Activitat reconeguda en resolució de data 29/05/2020 pel Departament d'Educació en virtut de l'Ordre ENS/248/2012 (DOGC 6205 de 3 de setembre de 2012).