Més informació [ Detall d'activitat

 
REC1383922   Xinès Bàsic. Nivell A2.2
2019-2020   Curs telemàtic (en línia asíncron). Internivells: Educació Infantil-Primària-Secundària
  
   1/7/2020 - 31/7/2020 (40 hores) de h a h
   VT Curs a distància
   _ (A distància) 
  
  
Inscripció   01/09/2019 - 01/07/2020
  
  
Descripció   Xinès Bàsic. Nivell A2.1 és un curs de 40 hores de llengua que representa la continuació en l'estudi del idioma xinès.
Xinès Bàsic. Nivell A2.2 és el tercer dels cursos dedicats a l'aprenentatge pràctic de la llengua xinesa dintre del programa de formació de l’Associació Orient x Ponent i està concebut com un curs bàsic de la llengua xinesa, en concret, de la varietat estàndard o putonghua (dialecte de Beijing), coneguda popularment com a mandarí.
És un curs per tant destinat als estudiants que hagin realitzar el curs de Xinès Bàsic Nivell A1 o que tinguin un coneixement de 120 caracters en xinès i vulguin continuar en l'estudi de la llengua xinesa a nivell pràctic.

La finalitat d'aquest curs des del punt de vista de la pronunciació, assolir una major precisió en la pronunciació de les inicials, finals, tons i canvis de to del xinès mandarí. Aprendre, tant oralment com per escrit, unes 250 paraules noves i un nombre similar de caràcters xinesos. Al finalitzar el curs, l'estudiant coneixerà unes 400 paraules xineses i un nombre similar de caràcters.

L'estudi del xinès presenta unes característiques i unes necessitats molt diferents a les llengües més comunes dels països occidentals, tant pel que fa a l'aprenentatge de la llengua parlada, en tractar-se d'una llengua tonal, com de l'escriptura, ja que utilitza un dels sistemes d'escriptura més complexos, però que alhora representa un dels seus principals atractius. L'estudi de qualsevol llengua requereix per part de l'estudiant temps i esforç, i encara més si la distància entre la llengua materna i la d'aprenentatge, en aquest cas el xinès, és major.
És per això que la dedicació i la constància en l'estudi són especialment importants per assolir els objectius desitjats.
El nivell que es pretén assolir en aquest curs té en compte les característiques pròpies de l'estudi de la llengua xinesa i les derivades de l'ensenyament virtual dels idiomes. El nombre de caràcters és d'uns 250, que s'inclouen dins el vocabulari bàsic. El nombre de paraules que apareixen en les quinze unitats de què consta el curs és d'unes 250 de vocabulari bàsic. Pel que fa a la llengua escrita, es treballarà amb caràcters simplificats.
En les unitats apareix la transcripció al pinyin dels caràcters xinesos. Malgrat això el pinyin és només una eina per a l'aprenentatge dels caràcters, no substitueix el sistema d'escriptura xinès, i per tant es pretén que els estudiants siguin capaços tant de llegir els textos directament en caràcters com d'utilitzar-los per escriure.
Un altre element al qual es dóna especial importància en aquest curs és la pràctica fonètica, ja que és molt important en l'estadi incial d'aprenentatge adquirir una pronunciació correcta, sobretot perquè en cursos posteriors no es posarà un accent tan fort en aquesta qüestió.
  
Objectius   Els objectius d'aquest curs són:
1. Aprofundir en el coneixement de les estructures bàsiques de la llengua xinesa.
2. Ampliar el vocabulari i el coneixement dels caràcters xinesos (fins aproximadament un total acumulat de 400).
3. Ser capaç d’utilitzar i comprendre amb suficiència el pinyin.
4. Desenvolupar mecanismes lingüístics per, a nivell oral i escrit, ser capaç d’usar de manera eficaç i activa les estructures i el vocabulari estudiat durant el semestre i desenvolupar les competències llingüístiques necessàries per fer front a diferents situacions de la vida quotidiana, com fer presentacions, descripcions elementals de l'entorn familiar, demanar i donar informació personal (identificar-se, professió, edat, afeccions pròpies, parlar de gustos, etc.),informació sobre horaris i dates, concertar cites, anar a comprar,trucar per telèfon, informar o demanar informació sobre el clima, els mitjans de transport, etc.
5. Comprendre a través de l’estudi de la llengua alguns dels usos i convencions socials de la cultura xinesa.
  
Continguts   Unitat 18
Tiáojiàn zhën bùcuò. / 条件真不错。
Parlar sobre els aparells i electrodomèstics que podem trobar a una oficina o llar
Unitat 19
Shi bu shi tai lei le / 是不是太累了
Parlar sobre el temps climàtic i les estacions i com ens trobem
Unitat 20
Zhe shì yôudiânr xiâng jiä / 这是有点儿想家
Que fem quan estem malalts? Aprendrem a expressar dolències i molésties i que hem de fer en aquests cassos
Unitat 21
Wô quánshën döu bù shüfu / 我全身都不舒服
Visitem al metge i aprenem expressions i vocabulari relacionats amb aquesta situació
Unitat 22
Ni hai mei gaosu wo dizhi ne / 你还没告诉我地址呢
Interessar-se per la salut dels nostres amics
Unitat 23
Yôu shénme shìr ma? / 有什么事儿吗?
Preguntar i parlar sobre plans futurs i sobre experiències anteriors
Unitat 24
Dào shíhou wômen yïqî qù jië tä / 到时候我们一起去接他
Parlar sobre el que estem fent actualment i el que es farà en un futur inmediat
Unitat 25
Zênme hái méi jiàn Wíkèduö / 怎么还没见维克多
Parlar i expressar conceptes del pasat
  
Formador/a   Zhi Li, Carlos Marín
  
Organització   Orient x Ponent
  
E-mail   orientxponent@gmail.com
  


L'entitat organitzadora ha sol·licitat el reconeixement al Departament d'Educació. Aquesta sol·licitud pot ser acceptada o denegada.