Més informació [ Detall d'activitat

 
9000040557   Emprenedoria a l'aula
2016-2017   Curs. Secundària en general
  
   19/10/2016 - 31/1/2017 (30 hores) de 16:00h a 19:00h
   DEP Departament d'Ensenyament
   Via Augusta, 202-226 (Barcelona) 
  
  
Accessos   Veure Plànol
Inscripció   12/09/2016 - 28/09/2016
  
Persones destinatàries   Prioritats d'assignació de places:
1. Professorat de secundària que imparteix la matèria d'economia/emprenedoria a 4t d'ESO.
2. Professorat de secundària que imparteix la matèria optativa de 3r d’ESO d’emprenedoria.
3.Professorat de primària i de secundària que treballa continguts d’emprenedoria amb alumnat.
4. Professorat de secundària de les especialitats d’economia i de socials.
5. Resta de professorat en actiu interessat en el desplegament de continguts d’emprenedoria.
  
Requisits de certificació   - Assistència a un mínim del 80% de les hores presencials.
- Valoració positiva de les tasques planificades en el treball personal que consisteixen en l'elaboració d'una mini unitat didàctica i la intervenció en els fòrums de l'entorn Moodle.
  
Descripció   La formació d'emprenedoria pretén donar al professorat els enfocaments actuals de l'educació per a l'emprenedoria, fonamentats en la generació de noves oportunitats i en el fet d'aprendre a impulsar-les i executar-les a l'aula. Es vol involucrar els estudiants en la cultura de l'emprenedoria, entesa com una competència per a la vida personal i professional en sentit ampli. L'adquisició d'aquestes competències i habilitats, com ara el desplegament de la iniciativa personal, la creativitat, la facilitat de comunicació, la capacitat per asumir riscos i responsabilitats o la flexibilitat i la capacitat per treballar en equip, poden millorar el perfil professionals i les prespectives d'ocupabilitat laboral en un futur del joves.
La certificació d'aquesta formació és de 30 hores (5 sessions de 3h i 15h de treball personal).
  
Objectius   - Conèixer els continguts curriculars de la matèria d’economia/emprenedoria.
- Conèixer la generació d'idees d'emprenedoria basades en la innovació.
- Incentivar que els alumnes treballin sobre les seves idees innovadores per transformar-les en un projecte.
- Propiciar que els alumnes aprenguin a utilitzar eines i conceptes útils, econòmics i de gestió, per materialitzar una idea d'emprenedoria.
  
Continguts   - Creativitat i generació d'idees
- Pràctica: LEGO Serious Play "Field of Stars". Generació d'idees
- Aprenentatage basat en projectes (ABP)(project based learning, PBL)
- Pràctica: "From Flash to Cash". Project Model Canvas
- Impacte social del pensament emprenedor. La responsabilitat social de les organitzacions.
- Pràctica: "Stop Food Waste" Estructura de desglosament de tasques (EDT). Eina Marc Lògic.
- Importància de la comunicació i el màrqueting en l'emprenedoria
- Avaluació i valoració del projecte emprenedor
- Pràctica "Giving Voice to Values" Pitch Elevator. One Page Presentation
  
Observacions   Tipus bloquejat per FORMGEST setembre 2017
  
Organització   Servei de Currículum de Secundària i Batxillerat
  
E-mail   rpros@xtec.cat
  


Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació
Pla de formació permanent