Més informació [ Detall d'activitat

 
2003600557   Competències i avaluació dels àmbits transversals
2018-2019   Curs. Secundària Obligatòria
  
   8/1/2019 - 14/5/2019 (20 hores) de 16:30h a 19:30h
   CRP Ciutat de Badalona
   Av. Maresme, 192-212 (Badalona) 
  
  
Accessos   Veure plànol
Inscripció   01/09/2018 - 01/09/2018
  
Persones destinatàries   Professorat de secundària amb responsabilitat de gestió i coordinació pedagògica de centre. Si el nombre d'inscrits és molt elevat, s'aplicaria el criteri d'inscriure dos docents per centre com a màxim.
  
Requisits de certificació   Assistir al 80% de les sessions
· Realitzar i validar de les tasques
• Elaborar i presentar un model de gestió de centre de l’avaluació dels àmbits transversals
· Respondre el qüestionari de satisfacció
  
Descripció   Reflexió al voltant de la implementació de les competències dels dos àmbits transversals del currículum de l'educació secundària obligatòria, l'àmbit digital i l'àmbit personal i social.
Pràctica reflexiva compartida sobre el concepte de competència transversal i de les implicacions pedagògiques amb relació a la resta d'àmbits i matèries.
Propostes funcionals de models d'organització de centre per a l'ensenyament i l'avaluació col·legiada de les competències transversals.
Model de formació coconstructiu i reconstructiu entre el professorat fonamentat en la participació activa, l'aprenentatge entre iguals i la iniciativa personal, que repliqui formats d¿aprenentatge competencials amb relació a les competències transversals.
  
Objectius   General
Diagnosticar l'estat de la qüestió, dissenyar i posar en pràctica un pla de centre de les competències dels àmbits transversals, consensuat amb els diferents equips responsables en el context del currículum competencial i integrar-ne l'avaluació dels àmbits transversals a partir d'un treball coordinat i amb presa de decisions col·legiades.

Específics
1. Identificar i comprendre els elements fonamentals de l'ensenyament i aprenentatge per competències.
2. Conèixer i identificar de forma més específica els àmbits i les competències transversals.
3. Reflexionar sobre la importància del treball en equip als centres per a dissenyar una programació consensuada, coherent i col·legiada.
4. Identificar els espais comuns (continguts i mètodes) dels diferents àmbits curriculars.
5. Realitzar un diagnòstic del propi centre amb relació als punts forts i febles en vistes a la realització d'un pla de centre dels àmbits transversals.
6. Posar en pràctica activitats compartides de la programació per competències dels àmbits transversals de forma col·legiada en el context del centre.
7. Elaborar un pla de centre dels àmbits transversals a partir dels criteris consensuats.
  
Continguts   § Anàlisi de les competències dels àmbits transversals.
§ Àmbits transversals: autodiagnosi i reflexions metodològiques.
§ Disseny d'activitats i seqüències didàctiques per als àmbits transversals.
§ Programació dels àmbits transversals: coordinació dels equips de centre.
§ Estratègies per a la coordinació dels equips de centre amb relació als àmbits transversals.
§ Eines per a l¿avaluació col·legiada.
  
Formador/a   Jordi Royo
  
Organització   Servei de Currículum de Secundària i Batxillerat
  
E-mail   jzarago1@xtec.cat
  
Calendari  
 Sessió 1   dimarts   08/01/2019   1630   1930 
 Sessió 2   dimarts   22/01/2019   1630   1930 
 Sessió 3   dimarts   05/02/2019   1630   1930 
 Sessió 4   dimarts   19/02/2019   1630   1930 
 Sessió 5   dimarts   14/05/2019   1630   1930 
  


Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació
Pla de formació permanent