Més informació  

 
REC3233922   Flipped Classroom. Inverteix la teva classe
2020-2021   Curs telemàtic (en línia asíncron). Secundària en general
  
   1/7/2021 - 31/7/2021 (60 hores) de h a h
   VT Curs a distància
   _ (A distància) 
  
  
Inscripció   01/09/2020 - 01/07/2021
  
Cost matrícula (Euros)   49
  
Requisits de certificació   - Avaluació positiva de les tasques encomanades a cada mòdul (100% d’activitats).
- Avaluació positiva del projecte per implementar a l'aula.
- Participació activa als fòrums.
- Complimentar el qüestionari de satisfacció.
  
Descripció   Aquest curs te com a finalitat conèixer el model Flipped Classroom (classe invertida) analitzant la seva aplicabilitat, les avantatges del seu desenvolupament i els problemes o inconvenients que ens podem trobar a l'hora de portar-lo a la pràctica, detallant a la vegada, alguns estudis que avalen la seva eficàcia.

Durant el curs realitzarem un recorregut per més de 100 eines i recursos disponibles per a ser utilitzats, centrant-nos en alguns d'ells, que demanaran la creació de continguts didàctics "flipped" per part del participant.

També reflexionarem sobre la relació d'aquest model amb metodologies de tipus inductiu. Per tant, es tracta d'un enfocament molt pràctic que propocioni al participant els coneixements, recursos i eines per a portar aquest model a la pràctica, de manera inmmediata, en el context de la seva pròpia aula.
  
Objectius   Els objectius generals del curso són:

* Promoure la capacitació del professorat a través del disseny i posada en praàctica de projectes d'aprenentatge.

* Generar dinàmiques de reflexió i canvi en la docnència a través de l'anàlisi crític de les pràctiques educatives i el disseny d'actuacions educatives innovadores.

* Difondre les bones pràctiques generades durant el curs per visualitzar així el treball dels participants.

Són, a més a més, objectius específics del curs:

* Conèixer, comprendre, analitzar i reflexionar sobre el model Flipped Classroom; les seves implicacions, avantatges i problemes derivats de la seva implementació

* Comprendre i reflexionar sobre el rol del docent i l'alumne, analitzar les implicacions metodològiques de la seva implementació a l'aula. Relfexionar i compartir una proposta concreta.

* Conèixer i analitzar algunes eines i recursos disponibles per a la creació de contingut previ al treball a l'aula. Seleccionar una eina, crear i compartir material dissenyat i realitzat pel participant.

* Dissenyar un projecte Flipped Classroom
  
Continguts   1.Una aproximació al Model Flipped Classroom
- Model Flipped Classroom. Història i fundaments
- La eficàcia del model Flipped Classroom

2. El model Flipped Classroom i la seva relació amb metodologies didàctiques innovadores
- El model Flipped Classroom i la seva relació amb metodologies
didàctiques innovadores
- Taxonomia de Bloom. Gamificació

3. Disseny d'un projecte Flipped Classroom: eines i recursos
- Integració de les TIC en educació
- Eines i recursos: els videos
- L'avaluació
  
Formador/a   Carlos Marín
  
Organització   Orient x Ponent
  
E-mail   orientxponent@gmail.com
  


Activitat reconeguda en resolució de data 02/06/2021 pel Departament d'Educació en virtut de l'Ordre ENS/248/2012 (DOGC 6205 de 3 de setembre de 2012).