Més informació  

 
REC3223922   Aprenentatge basat en projectes
2020-2021   Curs. Secundària en general
  
   1/7/2021 - 31/7/2021 (60 hores) de 11:00h a h
   VT Curs a distància
   _ (A distància) 
  
  
Inscripció   01/09/2020 - 01/07/2021
  
Cost matrícula (Euros)   49
  
Requisits de certificació   Aquest curs només es pot superar mitjançant la realització i superació de les activitats d'avaluació del curs.
Caldrà a més completar l’enquesta de valoració final de l’activitat
  
Descripció   L'aprenentatge basat en projectes és una metodologia docent de creixent interès en l'ensenyament superior, no només per les cada vegada més abundants evidències de la seva eficàcia sinó també perquè aquesta metodologia permet abordar de manera
integral diversos dels reptes que ens planteja l'adaptació de la nostra docència als requeriments de l'Espai Europeu d'Educació Superior ( reptes com ara la planificació del treball de l' estudiant dins i fora de classe o el desenvolupament de competències transversals).

Tanmateix , l'aprenentatge basat en projectes no és fàcil d'implantar , ja que fins i tot en el seu format més modest (un petit projecte de 4 o 5 setmanes de durada en una assignatura de pocs crèdits ) cal fer un canvi profund i complex a la organització de l'assignatura i en les dinàmiques de treball tant de professors com d'alumnes.

Aquest curs permet als participants, no solament conèixer què és l’Aprenentatge basat en projectes, sinó dissenyar el seu propi projecte a mesura que va avançant en el curs. D’aquesta forma, el curs pretén promoure la aprendre sobre projectes dissenyant el propi projecte.


Durant el curs es farà especial incidència en el coneixement de les fases d’un aprenentatge basat en projectes, i el conjunt d’eines i aplicacions que trobem a Internet per poder desenvolupar els nostres projectes. A través d’exemples i de diferents recursos els docents obtindran eines i estratègies per treballar seguint aquesta metodologia amb enfocament globalitzat.

El curs es durà a terme en modalitat online asíncrona, on els participants podran seguir el curs escollint el seu horari de connexions. Tant els materials (documents, vídeos i materials complementaris) com les activitats estaran publicades des del començament del curs per a que cada participant pugui seguir el curs segons la seva disponibilitat, poden contactar amb el tutor assignat en qualsevol moment per aclarir continguts o plantejar dubtes.
El curs es seguirà a través de l'entorn virtual d'aprenentatge propi de l'associació.
  
Objectius   Els objectius generals del curs son els següents:
1. Dissenyar un projecte per Aprenentatge Basat en Projectes utilitzant el mètode ABP
2. Planificar el treball a classe i fora de classe i planificar el treball dels alumnes
3. Desplegar un sistema eficient de seguiment i retroalimentació del treball de l'alumne
4. Ajudar als seus alumnes a gestionar els conflictes de grup
5. Dissenyar un mètode d'avaluació tant dels grups com dels individus


Són, a més a més, objectius específics d’aquest curs:
• Reflexionar sobre el marc pedagògic institucional i personal com a context per al desenvolupament de metodologies actives d’aprenentatge
• Conèixer els principis de l’aprenentatge basat en projectes en relació amb les etapes, situacions i matèries educatives
• Desenvolupar estratègies d’ensenyament vinculades amb l’aprenentatge basat cooperatiu, la socialització crítica i l’ús de les TIC
• Dissenyar projectes d’aprenentatge de manera crítica i cooperativa
• Enriquir els mecanismes tradicionals de l’avaluació amb propostes alternatives com l´ús de les rúbriques, els diaris d’aprenentatge i els portfolis
• Delimitar les condicions per a la posada en marxa dels projectes d’aprenentatge, analitzar els resultats i treure conclusions vàlides per a futures actuacions.

  
Continguts   Els continguts del curs s’han estructurat en tres mòduls

Mòdul 1. L’aprenentatge basat en projectes
• Definició d’aprenentatge basat en projectes
• L’ Aprenentatge Basat en Projectes pas a pas
• Obertura de la classe als projectes: aprenentatge cooperatiu
• Exemples d'aplicació d'ABP a secundària i cicles formatius
• Com es dissenya un projecte? El mètode ABP
• La planificació del treball de l'estudiant

Mòdul 2. Avaluació a l’ABP
• L’avaluació a l’ABP
• La gestió de la retroalimentació
• Mecanismes d’avaluació

Mòdul 3. Projecte Final
• Desenvolupament del projecte final: Mòdul en que els participants crearan un projecte complet basat en la metodologia ABP emmarcat dins els estudis d’ESO o Cicles Formatius
  
Formador/a   Carlos Marín Muñoz
  
Organització   Orient x Ponent
  
E-mail   orientxponent@gmail.com
  
Calendari  
 Sessió 1   dijous   01/07/2021   1000   1100 
 Sessió 2   -   -   -    
 Sessió 3   -   -   -    
 Sessió 4   -   -   -    
 Sessió 5   -   -   -    
 Sessió 6   -   -   -    
 Sessió 7   -   -   -    
 Sessió 8   -   -   -    
 Sessió 9   -   -   -    
 Sessió 10   dissabte   31/07/2021   1000   1100 
  


Activitat reconeguda en resolució de data 14/07/2021 pel Departament d'Educació en virtut de l'Ordre ENS/248/2012 (DOGC 6205 de 3 de setembre de 2012).