Més informació  

 
REC1493922   Xinès Elemental. Nivell B1.2
2020-2021   Curs telemàtic (en línia asíncron). Internivells: Educació Infantil-Primària-Secundària
  
   1/7/2021 - 31/7/2021 (40 hores) de h a h
   VT Curs a distància
   _ (A distància) 
  
  
Inscripció   01/09/2020 - 01/07/2021
  
Cost matrícula (Euros)   39
  
Requisits de certificació   Per tal de certificar el curs, els participants hauran de:
- Per una banda la realització de les diferents pràctiques i exercicis que es propossaran durant el curs (mitjançant el campus virtual que l’associació disposa)
- Respondre a l’enquesta de valoració final de l’activitat
  
Descripció   Xinès Elemental Nivell B1.2 és un curs de 40 hores de llengua que representa la segona part per assolir un nivell B1 intermig de competències en llengua xinesa.
Xinès Elemental Nivell B1.2 és la segona part dels dos cursos dedicats a l'aprenentatge pràctic de la llengua xinesa dintre del programa de formació de l’Associació Orient x Ponent i està concebut com un curs d’ampliació de la llengua xinesa, en concret, de la varietat estàndard o putonghua (dialecte de Beijing), coneguda popularment com a mandarí. És un curs, per tant, destinat als estudiants que ja tinguin un coneixement bàsic de la llengua (nivell A2 i B1.1) o coneguin un vocabulari de 460 paraules.
La finalitat d'aquest curs és adquirir unes competències lingüístiques elementals que permetin utilitzar l'idioma com a vehicle de comunicació en els diferents àmbits de la vida social dins d'un entorn d'ús d'aquesta llengua. Perquè això es pugui assolir, els diferents materials i activitats del curs integren les habilitats de comprensió i producció bàsiques, tant de la llengua oral com de l'escrita, així com també es desenvolupen tècniques i estratègies per a l'aprenentatge autònom i continu de la llengua.
L'estudi del xinès presenta unes característiques i unes necessitats molt diferents a les llengües més comunes dels països occidentals, tant pel que fa a l'aprenentatge de la llengua parlada, en tractar-se d'una llengua tonal, com de l'escriptura, ja que utilitza un dels sistemes d'escriptura més complexos, però que alhora representa un dels seus principals atractius. L'estudi de qualsevol llengua requereix per part de l'estudiant temps i esforç, i encara més si la distància entre la llengua materna i la d'aprenentatge, en aquest cas el xinès, és major.
És per això que la dedicació i la constància en l'estudi són especialment importants per assolir els objectius desitjats.
El nivell que es pretén assolir en aquest curs té en compte les característiques pròpies de l'estudi de la llengua xinesa i les derivades de l'ensenyament virtual dels idiomes. El nombre de caràcters és d'uns 270, que s'inclouen dins el vocabulari bàsic del curs. El nombre de paraules que apareixen en les deu unitats de què consta el curs és d'unes 470 de vocabulari elemental. Pel que fa a la llengua escrita, es treballarà amb caràcters simplificats.
En les unitats apareix la transcripció al pinyin dels caràcters xinesos. Malgrat això el pinyin és només una eina per a l'aprenentatge dels caràcters, no substitueix el sistema d'escriptura xinès, i per tant es pretén que els estudiants siguin capaços tant de llegir els textos directament en caràcters com d'utilitzar-los per escriure.
Un altre element al qual es dóna especial importància en aquest curs és la pràctica fonètica, ja que és molt important en l'estadi incial d'aprenentatge adquirir una pronunciació correcta, sobretot perquè en cursos posteriors no es posarà un accent tan fort en aquesta qüestió.


La difusió del curs es realitzarà mitjançant campanya de marqueting digital emprant les següents actuacions
- Difusió del curs a través de la pàgina de Facebook de l’Associació
- Publicació del curs en la secció 'Cursos' del Centro de Estudios y Negocios Asiáticos com a Orient x Ponent, associació
- Campanya de Facebook Ads difonent l’activitat i potenciant la inscripció al curs
- Campanya mitjançant Google Ads
- Mailing de difusió de l’activitat a centres i professors
  
Objectius   Els objectius d'aquest curs són:
1. Aprofundir en el coneixement de les estructures bàsiques de la llengua xinesa. L’ ’alumne pot reconèixer i entendre la gramàtica bàsica de la llengua, així com vocabulari simple i quotidià relacionat amb els temes estudiats.

2. Ampliar el vocabulari i el coneixement dels caràcters xinesos (fins aproximadament un total acumulat de 470).

3. Ser capaç d’utilitzar i comprendre amb suficiència el pinyin.

4. Expressar-se utilizant una gamma de temps verbals en passat, present i futur correctament i de forma senzilla.

5. Comprendre a través de l’estudi de la llengua alguns dels usos i convencions socials de la cultura xinesa.

6. Entendre la idea general de la conversa d’un nadiu pel que fa a qüestions sobre un mateix.

7. Intervenir en converses estructurades i simples quan el contingut sigui previsible, concret i directament relacionat amb els tòpics estudiats.

8. Identificar la idea principal d’informacions breus, simples i clares, és necessari per a aconseguir el nivell B1.1.

9. Intercanviar informació quotidiana i limitada.

10. Dominar situacions previsibles quan es viatja.

11. Reconèixer i extreure la informació rellevant de missatges simples per tal de poder respondre’ls adequadament.

12. Trobar, reconèixer i extreure informació específica de textos simples i quotidians.

13. Redactar textos fent servir connectors senzills.

14. Escriure correus electrònics (formals i informals), descripcions, un perfil personal y una redacció.

15. Millorar la pronunciació tan al nivell de sons individuals com el nivell d’entonació.
  
Continguts   Unitat 11
今天天气真不错 / Jīntiān tiānqì zhēn bùcuò / El temps és realment bo avui.

Parlar sobre situacions relacionades amb el temps i els fenòmens naturals

Unitat 12
我要多吃点儿 / Wǒ yào duō chī diǎn er / Vull menjar més.
Parlar sobre els menjars i estils de cuina xinesa. Aprendre paraules i frases relacionades amb la cultura del menjar.

Unitat 13
我明年一定再来 / Wǒ míngnián yīdìng zàilái / Definitivament tornare a venir l'any que ve.
Parlar sobre futurs plans decidits així com els aspectes relacionats amb aquests plans.

Unitat 14
这条龙好长啊 / Zhè tiáo lóng hǎo zhǎng a! / Aquest drac és tan llarg!
Treballar conceptes culturals xinesos com la volada d'estels, sortides al camp. Conèixer els usos especials dels nombres en xinès

Unitat 15
我能看看吗? / Wǒ néng kàn kàn ma? / Puc fer una ullada?
Parlar i expressar intenció de comprar quelcom, comparant i discutint sobre les característiques de diferents objectes

Unitat 16
各有各的特点吧 / Gè yǒu gè de tèdiǎn ba / Cadascun té les seves pròpies característiques.
Parlar sobre llocs i persones expressant les principals característiques que els defineixen

Unitat 17
你有什么爱好? / Nǐ yǒu shé me àihào? / Quines són les teves aficions?
Parlar sobre hobbies i aficions destacant el perquè ens agraden

Unitat 18
你没玩的忘了回国吧? / Nǐ méi wán de wàngle huíguó ba? / T'has oblidat de tornar a Xina?
Parlar i expressar opinons sobre indrets coneguts d'una país o regió, parant especial atenció en la manera de descriure un lloc comparant-lo amb altres
  
Formador/a   Zhi Li, Carlos Marín
  
Organització   Orient x Ponent
  
E-mail   orientxponent@gmail.com
  


Activitat reconeguda en resolució de data 02/06/2021 pel Departament d'Educació en virtut de l'Ordre ENS/248/2012 (DOGC 6205 de 3 de setembre de 2012).