Més informació  

 
REC1463922   Xinès Bàsic. Nivell A2.1
2020-2021   Curs telemàtic (en línia asíncron). Internivells: Educació Infantil-Primària-Secundària
  
   1/7/2021 - 31/7/2021 (40 hores) de h a h
   VT Curs a distància
   _ (A distància) 
  
  
Inscripció   01/09/2020 - 01/07/2021
  
Cost matrícula (Euros)   39
  
Persones destinatàries   Internivells: Educacó Infantil-Primària-Secundària
  
Requisits de certificació   Per tal de certificar el curs, els participants hauran de:
- Superar tant les activitats d'avaluació com l'examen final
- Respondre a l’enquesta de valoració final de l’activitat
  
Descripció   Xinès Bàsic. Nivell A2.1 és un curs de 40 hores de llengua que representa la continuació en l'estudi del idioma xinès.
Xinès Bàsic. Nivell A2.1 és el tercer dels cursos dedicats a l'aprenentatge pràctic de la llengua xinesa dintre del programa de formació de l’Associació Orient x Ponent i està concebut com un curs bàsic de la llengua xinesa, en concret, de la varietat estàndard o putonghua (dialecte de Beijing), coneguda popularment com a mandarí.
És un curs per tant destinat als estudiants que hagin realitzar el curs de Xinès Bàsic Nivell A1 o que tinguin un coneixement de 120 caracters en xinès i vulguin continuar en l'estudi de la llengua xinesa a nivell pràctic.

La finalitat d'aquest curs des del punt de vista de la pronunciació, assolir una major precisió en la pronunciació de les inicials, finals, tons i canvis de to del xinès mandarí. Aprendre, tant oralment com per escrit, unes 250 paraules noves i un nombre similar de caràcters xinesos. Al finalitzar el curs, l'estudiant coneixerà unes 400 paraules xineses i un nombre similar de caràcters.

L'estudi del xinès presenta unes característiques i unes necessitats molt diferents a les llengües més comunes dels països occidentals, tant pel que fa a l'aprenentatge de la llengua parlada, en tractar-se d'una llengua tonal, com de l'escriptura, ja que utilitza un dels sistemes d'escriptura més complexos, però que alhora representa un dels seus principals atractius. L'estudi de qualsevol llengua requereix per part de l'estudiant temps i esforç, i encara més si la distància entre la llengua materna i la d'aprenentatge, en aquest cas el xinès, és major.
És per això que la dedicació i la constància en l'estudi són especialment importants per assolir els objectius desitjats.
El nivell que es pretén assolir en aquest curs té en compte les característiques pròpies de l'estudi de la llengua xinesa i les derivades de l'ensenyament virtual dels idiomes. El nombre de caràcters és d'uns 250, que s'inclouen dins el vocabulari bàsic. El nombre de paraules que apareixen en les quinze unitats de què consta el curs és d'unes 250 de vocabulari bàsic. Pel que fa a la llengua escrita, es treballarà amb caràcters simplificats.
En les unitats apareix la transcripció al pinyin dels caràcters xinesos. Malgrat això el pinyin és només una eina per a l'aprenentatge dels caràcters, no substitueix el sistema d'escriptura xinès, i per tant es pretén que els estudiants siguin capaços tant de llegir els textos directament en caràcters com d'utilitzar-los per escriure.
Un altre element al qual es dóna especial importància en aquest curs és la pràctica fonètica, ja que és molt important en l'estadi incial d'aprenentatge adquirir una pronunciació correcta, sobretot perquè en cursos posteriors no es posarà un accent tan fort en aquesta qüestió.
  
Objectius   Els objectius d'aquest curs són:
1. Aprofundir en el coneixement de les estructures bàsiques de la llengua xinesa.

2. Ampliar el vocabulari i el coneixement dels caràcters xinesos (fins aproximadament un total acumulat de 400).

3. Ser capaç d’utilitzar i comprendre amb suficiència el pinyin.

4. Desenvolupar mecanismes lingüístics per, a nivell oral i escrit, ser capaç d’usar de manera eficaç i activa les estructures i el vocabulari estudiat durant el semestre i desenvolupar les competències llingüístiques necessàries per fer front a diferents situacions de la vida quotidiana, com fer presentacions, descripcions elementals de l'entorn familiar, demanar i donar informació personal (identificar-se, professió, edat, afeccions pròpies, parlar de gustos, etc.),informació sobre horaris i dates, concertar cites, anar a comprar,trucar per telèfon, informar o demanar informació sobre el clima, els mitjans de transport, etc.

5. Comprendre a través de l’estudi de la llengua alguns dels usos i convencions socials de la cultura xinesa.
  
Continguts   Unitat 11
Nî hë käfëi háisì chá / 你喝咖啡还是茶?.
Expressar gustos i preferències a l’hora de menjar o realitzar activitats
Unitat 12
Nar you shangdian? / 哪儿有商店?
Preguntar sobre llocs i serveis i entendre les indicacions
Unitat 13
Zhé zhí shénme páizi de? / 这是什么牌子的?
Comprar i regatejar
Unitat 14
Wô xiâng zü fángzi / 我想租房子
Parlar del lloc on vivim explicant-ne les principals característiques
Unitat 15
Nà biän jiù shì dìtiê zhàn / 那边就是地铁站
L’ús dels mitjans de transports, demanar informació sobre estacions i parades
Unitat 16
Women lia tong sui / 我们俩同岁。
Parlar i expressar conceptes i característiques sobre nosaltres en comparació de les de altres persones
Unitat 17
Women neng bu neng ye jiu dian shang ke. / 我们能不能也九点上课。
Parlar sobre plans i activitats planificades en un futur inmediat
Unitat 18
Tiáojiàn zhën bùcuò. / 条件真不错。
Parlar sobre els aparells i electrodomèstics que podem trobar a una oficina o llar
  
Formador/a   Zhi Li, Carlos Marín
  
Organització   Orient x Ponent
  
E-mail   orientxponent@gmail.com
  


Activitat reconeguda en resolució de data 19/05/2021 pel Departament d'Educació en virtut de l'Ordre ENS/248/2012 (DOGC 6205 de 3 de setembre de 2012).