Més informació  

 
REC1453922   Xinès Bàsic. Nivell A1.2
2020-2021   Curs telemàtic (en línia asíncron). Internivells: Educació Infantil-Primària-Secundària
  
   1/7/2021 - 31/7/2021 (40 hores) de h a h
   VT Curs a distància
   _ (A distància) 
  
  
Inscripció   01/09/2020 - 01/07/2021
  
Cost matrícula (Euros)   39
  
Requisits de certificació   Per tal de certificar el curs, els participants hauran de:
- Superar tant les activitats d'avaluació com l'examen final
- Respondre a l’enquesta de valoració final de l’activitat
  
Descripció   Xinès Bàsic. Nivell A1.2 és un curs de 40 hores de llengua que representa el primer pas per assolir un nivell bàsic de competències en llengua xinesa.
Xinès Bàsic. Nivell A1.2 és la continuació del curs Xinès Bàsic Nivell A1.1 i que juntament amb aquest dona les competències lingüístiques en idioma xinès corresponents al nivell A en l'aprenentatge pràctic de la llengua xinesa.
És un curs per tant destinat als estudiants que vulguin continuar en l'estudi de la llengua xinesa a nivell pràctic, en la qual començaran a aprendre a parlar i a escriure.
La finalitat d'aquest curs és començar a adquirir unes competències lingüístiques bàsiques que permetin utilitzar l'idioma com a vehicle de comunicació en els diferents àmbits de la vida social dins d'un entorn d'ús d'aquesta llengua. Perquè això es pugui assolir, els diferents materials i activitats del curs integren les habilitats de comprensió i producció bàsiques, tant de la llengua oral com de l'escrita, així com també es desenvolupen tècniques i estratègies per a l'aprenentatge autònom i continu de la llengua.
L'estudi del xinès presenta unes característiques i unes necessitats molt diferents a les llengües més comunes dels països occidentals, tant pel que fa a l'aprenentatge de la llengua parlada, en tractar-se d'una llengua tonal, com de l'escriptura, ja que utilitza un dels sistemes d'escriptura més complexos, però que alhora representa un dels seus principals atractius. L'estudi de qualsevol llengua requereix per part de l'estudiant temps i esforç, i encara més si la distància entre la llengua materna i la d'aprenentatge, en aquest cas el xinès, és major.
És per això que la dedicació i la constància en l'estudi són especialment importants per assolir els objectius desitjats.
El nivell que es pretén assolir en aquest curs té en compte les característiques pròpies de l'estudi de la llengua xinesa i les derivades de l'ensenyament virtual dels idiomes. El nombre de caràcters és d'uns 170, que s'inclouen dins el vocabulari bàsic. El nombre de paraules que apareixen en les deu unitats de què consta el curs és d'unes 170 de vocabulari bàsic. Pel que fa a la llengua escrita, es treballarà amb caràcters simplificats.
En les unitats apareix la transcripció al pinyin dels caràcters xinesos. Malgrat això el pinyin és només una eina per a l'aprenentatge dels caràcters, no substitueix el sistema d'escriptura xinès, i per tant es pretén que els estudiants siguin capaços tant de llegir els textos directament en caràcters com d'utilitzar-los per escriure.
Un altre element al qual es dóna especial importància en aquest curs és la pràctica fonètica, ja que és molt important en l'estadi incial d'aprenentatge adquirir una pronunciació correcta, sobretot perquè en cursos posteriors no es posarà un accent tan fort en aquesta qüestió.
  
Objectius   Els objectius d'aquest curs són:
1. Comprendre el funcionament i dominar l'ús del pinyin.
2. Desenvolupar la capacitat de reconèixer, discernir i produir els tons i els sons fonamentals del xinès mandarí.
3. Assolir un coneixement oral i escrit d'unes 150 paraules i un nombre similar de caràcters xinesos.
4. Des del punt de vista formal de la llengua, aprendre les estructures gramaticals bàsiques.
5. Desenvolupar les competències lingüístiques necessàries per poder llegir i entendre textos bàsics i adaptats en xinès, i ser capaços d'articular textos orals i escrits sobre temes relacionats amb diferents situacions de la vida quotidiana practicades en l'assignatura.
6. Entendre l'ordre dels traços bàsics que formen els caràcters xinesos i aprendre a reconèixer-los.
7. Identificar els radicals més comuns dels caràcters xinesos i conèixer-ne el significat.
8. Conèixer els usos i les convencions socials de la llengua.
  
Continguts   Unitat 5
Quedar amb algú. Expressar gustos i opinions.
Unitat 6
Descriure activitats quotidianes. Les hores.
Unitat 8
Realitzar compres. El sistema monetari xinès. Descomptes i regateig
Unitat 9
Parlar sobre les dependències d’una llar així com dels diferents mobles i complements que trobem. Parlar sobre preparatius a l’hora de fer quelcom
Unitat 10
Localització a la ciutat. saber preguntar sobre com arribar a diferents llocs aixì com conèixer els diferents adverbis de localització
  
Formador/a   Zhi Li, Carlos Marín
  
Organització   Orient x Ponent
  
E-mail   orientxponent@gmail.com
  


Activitat reconeguda en resolució de data 21/04/2021 pel Departament d'Educació en virtut de l'Ordre ENS/248/2012 (DOGC 6205 de 3 de setembre de 2012).