Més informació  

 
REC0443922   Alimentació i cultura a l'Àsia oriental
2020-2021   Curs telemàtic (en línia asíncron). Internivells: Educació Infantil-Primària-Secundària
  
   1/7/2021 - 31/7/2021 (30 hores) de h a h
   VT Curs a distància
   _ (A distància) 
  
  
Inscripció   01/09/2020 - 01/07/2021
  
Cost matrícula (Euros)   39
  
Requisits de certificació   Aquest curs només es pot superar mitjançant:
- La realització i superació de les tres activitats d'avaluació del curs.
- Respondre a l’enquesta de valoració final de l’activitat
  
Descripció   L'acte de menjar i especialment de tot allò que l'envolta és un fenomen molt important en totes les cultures. Mitjançant l'alimentacio els éssers humans construïm la nostra cultura i el nostre sentit de pertinença a aquesta. "Cultura" i "alimentació són de fet dos conceptes íntimament associats. Per això, l'estudi del fet alimentari en el seu sentit més ampli ens permetrà aprofundir des de diverses perspectives en les cultures de l'Àsia oriental. Seguint la tradició dels estudis culturals contemporanis -que es van començar a desenvolupar a partir de la segona meitat del segle XX, focalitzats en manifestacions culturals que fins llavors havien quedat marginades, com la cultura popular i de masses o els estudis de gènere i de minories-, en aquest curs anirem transitant per diverses disciplines (antropologia, història, literatura, política, sociologia, filosofia, etc.) al voltant sempre d'una mateixa realitat, l'alimentació, que es pot observar a través de metodologies molt diverses.

Aquest curs proposa analitzar el món del menjar i les seves manifestacions culturals a la Xina, el Japó i Corea, tot valorant-ne la seva posició dins el món històric i contemporani el seu paper en el món globalitzat actual, amb tots els canvis i transformacions que representa.


El menjar és un dels temes preferits de conversa dels xinesos, japonesos i coreans. De fet, els restaurants típics (i de vegades poc representatius de la realitat culinària d'aquests països) i les tendes de productes alimentaris són un dels referents més bàsics i immediats de què el món occidental disposa per apropar-se a les societats de l'Àsia oriental. Històricament, l'alimentació ha estat un dels motors més importants d'evolució social i política en totes les cultures; però en el cas de l'Àsia oriental a més ha estat un dels principals exponents de la cultura, amb el qual la literatura, el pensament, la religió o l'art han tingut una vinculació especialment estreta. Aquest curs es proposa analitzar aquesta vinculació, des dels inicis de les civilitzacions de l'Àsia oriental i fins al món contemporani, per tal de descobrir aspectes fonamentals i bàsics que permeten comprendre les cultures de l'Àsia oriental.

La cuina és un dels elements culturals més importants a l'Àsia; generalment tot es tanca al voltant d'una taula: una negociació, un contracte, una signatura de conveni,...

Una de les formes de conèixer la cultura asiàtica, a més a més de l'idioma, és a través de la seva cultura gastronòmica, cultura que comporta el coneixement moltes vegades de la història del país o de les seves races i de la seva geografia.

Amb aquest curs pretenem que els docents tinguin com a referència la cultura gastronòmica com a eina de coneixement i apropament de la cultura asiàtica en general.

La difusió del curs es realitzarà mitjançant campanya de marqueting digital emprant les següents actuacions
- Difusió del curs a través de la pàgina de Facebook de l’Associació
- Publicació del curs en la secció 'Cursos' del Centro de Estudios y Negocios Asiáticos com a Orient x Ponent, associació
- Campanya de Facebook Ads difonent l’activitat i potenciant la inscripció al curs
- Campanya mitjançant Google Ads
- Mailing de difusió de l’activitat a centres i professors
  
Objectius   Els objectius generals que ens proposem en el curs Alimentació i cultura a l'Àsia oriental són els següents:
1. Entendre el valor de l'alimentació i tot el que l'envolta en l'estudi de les cultures en general i de les civilitzacions de l'Àsia oriental en particular.
2. Identificar els factors físics, socials, polítics, econòmics, religiosos, filosòfics i mèdics que determinen el valor del fet alimentari en qualsevol cultura.
3. Comprendre la importància cultural que de manera general l'alimentació ha tingut en les societats de l'Àsia oriental, així com les causes de que hagi estat així.
4. Copsar els trets característics que ens permeten parlar de la cultura gastronòmica de l'Àsia oriental com d'una entitat diferenciada respecte altres tradicions gastronòmiques del món.
5. Conèixer els elements materials i intel·lectuals que són comuns en les diferents cuines de l'Àsia oriental.
6. Identificar els trets diferenciadors de cadascuna de les tradicions culinàries de la Xina, el Japó i Corea.
7. Entendre l'evolució de l'alimentació a l'Àsia oriental i identificar-ne els moments històrics més rellevants.
8. Conèixer les bases dietètiques tradicionals de l'alimentació dels països de l'Àsia oriental.
9. Comprendre la manera en què l'arribada de la modernitat i l'occidentalització està afectant el sistema alimentari de les societats de l'Àsia oriental.
10. Saber analitzar a nivell teòric qualsevol manifestació de la cultura gastronòmica de l'Àsia oriental.
  
Continguts   Mòdul 1. Les dimensions de l'alimentació
1. Les claus de volta de l'alimentació
2. Cultura alimentària i cultures alimentàries: dels universals als particularismes
3. Els significats i els usos socials de l'alimentació
4. Entre les permanències i els canvis

Mòdul 2. Productes, sabors i aromes
1. "Arròs als camps i peixos a les aigües"?
2. Més enllà dels aliments
3. Les cuines de l'Àsia oriental i l'Extrem Occident

Mòdul 3. Menjar i cultura a la Xina
1. De l'alimentació a la cultura
2. Evolució del menjar xinès
3. Cuina i cuines
4. L'art de l'alimentació en la societat xinesa

Mòdul 4. Alimentació al Japó
1. El menjar en la societat japonesa
2. Menjar i cultura
3. La cultura de l'arròs
4. La cultura del te: la cerimònia del te
5. L'art de menjar

Mòdul 5. Alimentació a Corea
1. Els aliments en la cosmologia coreana
2. La taula coreana
3. Menjar i ritual
4. Ritual i menjar: la cerimònia del te a Corea
5. Rol social del menjar
6. Llengua i alimentació

Mòdul 6. L'alimentació del nou mil·leni
1. La cultura culinària del Japó modern
2. La Xina moderna i l'arribada d'Occident
3. Consideracions finals
  
Formador/a   Zhi Li
  
Organització   Orient x Ponent
  
E-mail   orientxponent@gmail.com
  


Activitat reconeguda en resolució de data 21/04/2021 pel Departament d'Educació en virtut de l'Ordre ENS/248/2012 (DOGC 6205 de 3 de setembre de 2012).