Més informació  

 
REC0413922   Societat i cultura a l'Àsia Oriental
2020-2021   Curs telemàtic (en línia asíncron). Internivells: Educació Infantil-Primària-Secundària
  
   1/7/2021 - 31/7/2021 (30 hores) de h a h
   VT Curs a distància
   _ (A distància) 
  
  
Inscripció   01/09/2020 - 01/07/2021
  
Cost matrícula (Euros)   39
  
Requisits de certificació   Per tal de certificar el curs, els participants hauran de:

- Superar totes les activitats d'avaluació del curs
- Respondre a l’enquesta de valoració final de l’activitat
  
Descripció   El curs Societat i cultura a l’Àsia Oriental és un curs introductori a l’estudi del pensament i les idees, la reflexió intel•lectural, la societat civil i les manifestacions culturals desenvolupades des des la modernitat a les societats d’Àsia Oriental. Constitueix un curs de 30 hores dins l’oferta formativa de l’Associació Orient x Ponent
L’objectiu principal d’aquest curs és que l’alumne adquireixi una visió àmplia de l’evolució històrica del món intel•lectural, l’acció politica, la societat civil i les manifestacions culturals esdevingudes a les societat d’Àsia Oriental. Amb aquest objectiu el curs es proposa incentivar en l’alumnat el desenvolupament d’una interpretació crítica i rigorosa de les realitats sociales i culturals d’Àsia Oriental, a partir de l’aplicació de metodologies i perspectives teòriques diverses.
En aquest sentit el curs ens planteja una mena de gimnàtica mental que ens inciti a ser curiosos en l’intent d’interpretar criticament la realitat, desvetllant implícits i posicionaments inquiestionats a la llum de la reflexió intel•lectual. És per això que el curs té un enfocament tant teòric com pràctic, desenvolupant-se els mòduls didàctics en activitats que conviden a la reflexió i l’anàlisi en la tasca de comprendre la realitat quotidiana de les societat objecte d’estudi.
El curs, a més, preten introduir l’alumne en el coneixement de les implicacions del pensament intel•lectual, la ideologia política, les manifestacions de la societat civil i els corrents de la cultura popular en els moviments de canvi i acció social esdevinguts a les societats d’Àsia Oriental durant els segles XIX i XX.
Amb aquest objectiu el curs desenvolupa un plantejament heterogeni i multidisciplinar articulant un recorregut a través de la història social, intel•lectual, política i cultural de les societats d’Àsia Oriental (Xina, Japó i Corea).


La difusió del curs es realitzarà mitjançant campanya de marqueting digital emprant les següents actuacions
- Difusió del curs a través de la pàgina de Facebook de l’Associació
- Publicació del curs en la secció 'Cursos' del Centro de Estudios y Negocios Asiáticos com a Orient x Ponent, associació
- Campanya de Facebook Ads difonent l’activitat i potenciant la inscripció al curs
- Campanya mitjançant Google Ads
- Mailing de difusió de l’activitat a centres i professors
  
Objectius   Els objectius d'aquest curs són:
• Incorporar les aportacions teòriques i conceptuals de les ciències socials a l'estudi de la cultura i la societat, aprenent a combinar enfocaments i metodologies que permetin construir una anàlisi intercultural rigorosa i fonamentada.

• Prendre consciència de la complexitat de conceptes, sovint definits de forma essencialista (societat, cultural, Àsia, oriental) i de la necessitat de relativitzar la seva entitat com a constructes teòrics, resultat de l'aplicació d'una determinada mirada - social, política i històrica - a la interpretació de la realitat.
• Adquirir una visió àmplia de l'evolució històrica del món intel•lectual, la societat civil, l'acció política i els usos i les pràctiques de la cultura popular desenvolupades des de la modernitat a les societats de l'Àsia Oriental.

• Comprendre les implicacions històriques, socials i culturals de la reflexió intel•lectual, la ideologia política, la societat civil i els corrents de la cultura popular, en els moviments de canvi i acció social que han conformat les "societats" estudiades.

• Esperonar la pròpia capacitat crítica i reflexiva a partir de l'aplicació de metodologies i perspectives teòriques diverses que permetin desenvolupar una interpretació rigorosa i fonamentada de les "societats" de l'Àsia Oriental.
  
Continguts   Mòdul I - Societat i Cultura a l'Àsia Oriental. Perspectives per a l'anàlisi entre cultures
Ens introdueix breument a l'objecte, els objectius i les perspectives teòriques i analítiques des de les quals es planteja l'assignatura.

Mòdul II - Els intel•lectuals. Un repàs a la trajectòria de les idees a l'Àsia Oriental dels segles XIX i XX
Ens ofereix una visió de conjunt dels aspectes fonamentals de la història de les idees i el pensament intel•lectual a les "societats" de l'Àsia Oriental.

Mòdul III - La societat civil a l'Àsia Oriental. Manifestacions a la Xina, Corea i Japó

Mòdul en que es proposa un recorregut pels moviments d'acció civil, política i social a les "societats" estudiades.

Mòdul IV - Cultura Popular a l'Àsia Oriental
Mòdul en que es presenta una exposició sobre els usos i les pràctiques socials asociades a la cultura popular des de la modernitat.
  
Formador/a   Rocio Donés
  
Organització   Orient x Ponent
  
E-mail   orientxponent@gmail.com
  


Activitat reconeguda en resolució de data 21/04/2021 pel Departament d'Educació en virtut de l'Ordre ENS/248/2012 (DOGC 6205 de 3 de setembre de 2012).