Més informació  

 
REC0025291   Jornades Acadèmiques Josep M. Pujol: lletra, relat i rei
2022-2023   Jornada / Jornades. Internivells: Ed. Infantil-Primària-Secundària
  
   31/1/2023 - 15/2/2023 (20 hores) de 16:30h a 21:00h
   Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona
   C. del Bisbe Caçador, 3 (Barcelona) 
  
  
Inscripció   01/09/2022 - 31/01/2023
  
Cost matrícula (Euros)   7,5
  
Persones destinatàries   Personal docent no universitari dels cossos de mestres, de professors i catedràtics d'ensenyament secundari i d'inspecció d'educació
  
Requisits de certificació   1. Formalitzar adequadament la inscripció a les Jornades Acadèmiques.
2. Assistir a les sessions previstes d'acord amb el programa de les Jornades Acadèmiques (9 hores presencials).
3. Contestar a un qüestionari electrònic adreçat a valorar la satisfacció personal amb les Jornades Acadèmiques abans del dia 15 de febrer de 2023.
4. Resoldre la tasca proposada en el decurs de les Jornades Acadèmiques a partir de les indicacions de l'equip organitzador i lliurar-la degudament abans del dia 15 de febrer de 2023 (11 hores a distància asíncrona).
  
Descripció   No es pot dubtar que, entre els inteŀlectuals que reben la seva formació universitària i que inicien la seva trajectòria acadèmica en la recta final del franquisme, Josep M. Pujol (Barcelona, 1947–2012) ocupa un espai propi.

Entre el 1964 i el 1969 cursa la llicenciatura en Filosofia i Lletres a la Universitat de Barcelona a l'abric d'Antoni Comas, Francisco Rico i Martí de Riquer. El 1982 hi assoleix la llicenciatura amb grau en Filosofia i Lletres amb la tesi «Contribució a l'índex de tipus de la rondalla catalana», tutoritzada per Jaume Vidal. I el 1991 hi obté el doctorat amb la tesi «"Sens" i "conjointures" del "Llibre del rei en Jaume"», dirigida per Joan Bastardas i Jaume Vidal.

Entre el 1975 i el 1978 exerceix com a personal investigador en formació a la Institució Milà i Fontanals, el centre que el Consell Superior d'Investigacions Científiques té a Barcelona per a la recerca en humanitats. Aleshores participa en una iniciativa encaminada a editar críticament el llibre dotzè del «Crestià» de Francesc Eiximenis, així com a indagar-ne les fonts.

El 1979 esdevé docent no fix de les dependències a Tarragona de la Universitat de Barcelona. El 1992 n'arriba a ésser personal fix en ingressar en el cos de professors titulars d'Universitat. Seguidament s'integra en la plantilla de la Universitat Rovira i Virgili. Des del primer moment hi assumeix l'ensenyament d'aquestes assignatures: edició textual, introducció als estudis literaris, etnopoètica, folklore català, literatura romànica medieval, literatura catalana medieval i literatura catalana moderna.

El 1993 també se suma a l'equip docent de l'Escola Eina, un centre situat a Barcelona i ocupat en la impartició d'estudis superiors d'art i disseny que a comptar del 1994 s'adscriu a la Universitat Autònoma de Barcelona. I hi procedeix per encarregar-s'hi de les matèries dedicades a la història de la lletra i a la del llibre.

Acadèmicament cultiva tres àmbits: la història de la tipografia, l'etnopoètica i la medievalística. Ara bé, ho fa amb la cosa comuna d'analitzar l'expressió verbal artística. No endebades, sovint abona la idea que aquesta expressió és una al capdavall, tot i les distàncies de suports, materialitats, idiomes, espais, èpoques, públics i intencions.

La circumstància que s'acaba d'escaure el desè aniversari del seu traspàs certament propicia l'oportunitat per recuperar-lo, com també per repassar-ne la trajectòria acadèmica. I per fer-ho posant l'accent en les fites aconseguides a l'hora de contribuir a la forja de la història de la tipografia des de Catalunya, a la renovació de l'estudi del folklore a la Catalanofonia i a la comprensió del «Llibre dels feits» del rei Jaume I d'Aragó.
  
Objectius   1. Evocar, reivindicar i homenatjar la figura inteŀlectual de Josep M. Pujol.
2. Plantejar l'actualitat dels interessos erudits de Josep M. Pujol.
3. Recapitular, revisar i revaloritzar les aportacions acadèmiques de Josep M. Pujol en els seus tres àmbits de dedicació universitària: història de la tipografia, etnopoètica i medievalística.
4. Definir noves recerques disposades a transitar l'estela de les vertebrades per Josep M. Pujol des de diverses perspectives acadèmiques capaces de connectar els diferents ensenyaments.
5. Afavorir la creació d'un escenari apte per a la divulgació de les recerques universitàries derivades de les tasques de Josep M. Pujol entre el personal docent no universitari i, en general, per a la transferència del coneixement a la societat.
6. Facilitar al personal docent no universitari l'actualització de coneixements i continguts de les àrees de les ciències humanes i socials.
7. Proporcionar al personal docent no universitari eines útils per dissenyar projectes globalitzadors de les àrees de les ciències humanes i socials a partir de qüestions relatives a l'edició ortotipogràfica, la literatura popular i la cultura romànica medieval.
8. Suggerir al personal docent no universitari idees valides per plantejar tant projectes de recerca en l'educació secundària obligatòria com treballs de recerca en el batxillerat.
9. Fomentar l'interès per la recerca en les ciències humanes i socials en infants, joves i educadors.
10. Establir ponts i lligams entre el personal docent adscrit als diferents ensenyaments.
  
Continguts   SESSIÓ 31 gener 2023: Josep M. Pujol, inteŀlectual i medievalista

16.30 h Acolliment de participants i assistents
17.00 h Inauguració de les Jornades Acadèmiques
17.15 h Ponència d'obertura «La significació de Josep M. Pujol per a la història cultural de Catalunya», a cura del Sr. Quim Torra, 131è president de la Generalitat de Catalunya
18.00 h Ponència «Les contribucions de Josep M. Pujol a la medievalística: balanços i perspectives», a cura del Sr. Pere Poy, docent de la Universitat de Barcelona–IRCVM
18.30 h Pausa cafè
19.00 h Presentació del projecte acadèmico–editorial «Josep M. Pujol Opera Mediaevalistica Omnia», a cura de la Sra. Elena de la Cruz, PhD, docent de la Universitat Rovira i Virgili, i del Sr. Pere Poy, docent de la Universitat de Barcelona–IRCVM
19.30 h Presentació del projecte acadèmico–pedagògic «Lectures i relectures del "Llibre dels feits" (segle XIII) del rei Jaume I d'Aragó. Transferència didàctica al llenguatge videolúdic», a cura de la Sra. Clàudia Raventós, docent d'ensenyaments secundaris i de la Sra. Anna Saumell, doctoranda de la Universitat Pompeu Fabra

SESSIÓ 1 febrer 2023: Josep M. Pujol, folklorista i historiador de la tipografia

16.30 h Acolliment de participants i assistents
17.00 h Ponència «Les contribucions de Josep M. Pujol a l'etnopoètica: balanços i perspectives», a cura de la Sra. Carme Oriol, PhD, docent de la Universitat Rovira i Virgili
17.30 h Ponència «L'Arxiu de Folklore de la Universitat Rovira i Virgili, vint-i-cinc anys de trajectòria», a cura del Sr. Emili Samper, PhD, docent de la Universitat Rovira i Virgili
18.00 h Pausa cafè
18.30 h Ponència «Les contribucions de Josep M. Pujol a la història de la tipografia: balanços i perspectives», a cura del Sr. Albert Corbeto, PhD, docent de l'Escola Eina–Universitat Autònoma de Barcelona
19.00 h Ponència «Josep M. Pujol com a inspirador d'iniciatives sobre disseny i tipografia», a cura del Sr. Juan Jesús Arrausi, PhD, docent de l'Escola Elisava–Universitat de Vic, i del Sr. José Luis Martín, PhD, docent de la Universitat Politècnica de València
19.30 h Ponència de conclusió «La presència absent de Josep M. Pujol», a cura de la Sra. Laura Borràs, PhD, 16a presidenta del Parlament de Catalunya
20.15 h Conclusions i cloenda de les Jornades Acadèmiques

En qualsevol cas, el programa complet i actualitzat de les Jornades Acadèmiques es pot con-sultar en aquest enllaç: https://bit.ly/jornadesjmpujol2023_programa.
  
Formador/a   Pere Poy Baena
  
Organització   Societat Catalana d'Història Cultural
  
E-mail   jornadesjmpujol2023@historiacultural.cat
  
Calendari  
 Sessió 1   dimarts   31/01/2023   1630   2100 
 Sessió 2   dimecres   01/02/2023   1630   2100 
 Sessió 3   dimecres   15/02/2023   0001   2359 
  


Activitat reconeguda en resolució de data 14/12/2022 pel Departament d'Educació en virtut de l'Ordre ENS/248/2012 (DOGC 6205 de 3 de setembre de 2012).